Europ Assistance

FAQ

Ik zoek een antwoord over...

Reizen
 

Reizen

Reizen
 

Mobiliteit

Reizen
 

Dagelijks leven

 

Administratief

 

Vergelijking

 

Bijstandsgaranties

Reizen

Vergelijking

Mijn voertuig is al gedekt door een autoverzekering. Waarom zou ik nog een reisbijstand moeten onderschrijven?

De mobiliteitsgarantie van de autofabrikanten en de bijstand die leasingformules bieden, dekken doorgaans alleen mechanische pannes (ongevallen vallen daar dus niet onder). Voor uw autoverzekering geldt net het omgekeerde! Ze dekt gewoonlijk alleen ongevallen (en dus geen mechanische pannes). In de meeste gevallen is geen medische bijstand voorzien als u of één van uw naasten ziek wordt of het slachtoffer wordt van een ongeval.

Wat doet Europ Assistance?

Europ Assistance komt tussen zowel bij panne als een auto-ongeluk, maar ook als u bv. uw autosleutels in uw wagen hebt opgesloten of verkeerde brandstof hebt getankt. Wij dekken natuurlijk ook uw medische kosten.

Administratieve vragen

Hoe vraagt men een reisverzekeringsbewijs aan?

Indien u naar een land reist waarvoor een attest van reisverzekering noodzakelijk (of aanbevolen) is en u over een geldige reisbijstand van Europ Assistance beschikt, kunt u ons steeds een attest aanvragen.

Het reisverzekeringsbewijs kan aangevraagd worden bij onze administratieve diensten, bereikbaar elke werkdag van 8u30 tot 17u via telefoon op het nummer 02/541.91.91 of via admin@europ-assistance.be.

U kunt de verklaring ook online aanvragen via de website

Indien u een tijdelijk reisbijstandscontract hebt onderschreven, moet het land waarvoor u ons een attest vraagt door uw bijstandscontract gedekt zijn.

Tip:

Vraag ons uw attest tijdig aan vóór uw vertrek, of ? indien u een visum moet aanvragen ? voldoende tijdig vóór uw visumaanvraag bij het consulaat.

De bijstandsgarantie

Waarom een Student-contract onderschrijven ?

Elk jaar trekken steeds meer Belgische studenten naar het buitenland om er te gaan studeren en er bijkomende kennis en ervaring op te doen. De Vlaamse overheid stelt zich als streefdoel om tegen 2020 binnen de Erasmus-uitwisselingen de kans te bieden aan één op de vijf studenten om in het buitenland te gaan studeren. Studenten met een buitenlandse ervaring staan later immers veel sterker op de arbeidsmarkt.

In het buitenland studeren kost echter meestal handenvol geld. Daarenboven loopt de student er ook het risico om gedurende zijn verblijf het hoofd te moeten bieden aan heel wat onverwachte problemen, denk maar aan :

- medische kosten wegens een ziekte of een ongeval,

- nood aan vervroegde terugkeer naar huis wegens een hospitalisatie van een naaste in België,

- dringende nood aan vervangende bagage wegens diefstal of verlies,

- vergoeding van studiekosten in het kader van een studie-onderbreking wegens persoonlijke gezondheidsproblemen of
wegens het overlijden of een ernstige en langdurige ziekenhuisopname van één van de ouders,

- schadevergoedingen wegens lichamelijke of materiële schade berokkend aan derden (burgerlijke aansprakelijkheid),

Dankzij het reisbijstandscontract Student van Europ Assistance, worden deze en nog veel andere risico's gedekt. De medische kosten worden gedekt tot een maximumbedrag van 250.000€.
Met de optie Student+ wordt de tussenkomst in de medische kosten in het buitenland zelfs opgetrokken tot maximum 500.000€.

In tegenstelling tot een "klassiek" jaarcontract dat een verblijf in het buitenland dekt tot maximum 3 opeenvolgende maanden (Jaarcontract of Jaarcontract+) of van 6 opeenvolgende maanden (Prestigecontract), dekt het Studentencontract een verblijfsduur van 12 opeenvolgende maanden.
Dit is dus meer dan voldoende om een volledig academiejaar te dekken.

Een hele geruststelling zowel voor de student als voor zijn ouders: dankzij de volledige reisverzekering Student kunnen de studies in het buitenland met een gerust gemoed aangevat worden.

Mobiliteit

De bijstandsgarantie

Heb ik in het Drive-contract altijd recht op een vervangwagen? Voor welke duur?

Een vervangwagen wordt enkel voorzien in de formules Drive Belgium Plusen Drive Across

In de formule Drive Belgium Pluswordt een vervangwagen ter beschikking gesteld gedurende maximum 5 dagen wanneer het verzekerd voertuig in België meer dan 2 uur geïmmobiliseerd is.

In de formule Drive Acrosshebt u recht op dezelfde prestaties als de formule Drive Belgium Plus indien uw voertuig meer dan 2 uur in België geïmmobiliseerd is.

Indien uw voertuig in een buurland geïmmobiliseerd is en dat de immobilisatie meer dan 2u bedraagt, stellen wij u eenmobiliteitsoplossing voor die rekening houdt met het aantal geïmmobiliseerde inzittenden, de duur van immobilisatie van uw voertuig en de verplaatsingen die u nog moet afleggen om u in staat te stellen uw reis verder te zetten en/of naar België terug te keren en er u te verplaatsen in afwachting van de herstellingen.

Deze mobiliteitsoplossing streeft ernaar om zo goed mogelijk overeen te stemmen met uw noden. Ze is dus heel flexibel en kan zich vertalen in het ter beschikking stellen van een vervangwagen gedurende de duur van immobilisatie van het verzekerd voertuig en dit voor een maximumduur van 10 dagen.

Komt de Drive Across-formule ook tussen voor een autopech in Spanje, in Italië of in Groot-Brittannië?

De bijstandsformule Drive Acrossslaat op elke immobilisatie van uw voertuig vanaf uw woonplaats, in België, en binnen de vastelandsgrenzen van volgende landen: Frankrijk, Duitsland, Groothertogdom Luxemburg en Nederland.

De Drive Across-formule komt niet tussen in andere landen.

Voor een bredere geografische dekking, kunt u een Jaarcontract of Jaarcontract Plus, Prestige of Tijdelijke bijstand met voertuig afsluiten.

Administratieve vragen

Hoe moet ik de nummerplaatwijziging melden van het verzekerde voertuig?

Als het verzekerde voertuig van nummerplaat verandert bvb. na aanvraag van nummerplaatwijziging voor het verzekerde voertuig bij DIV of naar aanleiding van de aankoop van een nieuw voertuig waarvoor u een andere nummerplaat aanvraagt), moet u dit zo snel mogelijk melden, via één van de volgende mogelijkheden :

- via de Klantenzone van onze website op het adres http://www.europ-assistance.be/nl/klantenzone

- via telefoon op het nummer 02/541.91.91 (van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u)

- per schrijven ter attentie van het Customer Contact Center van Europ Assistance, Triomflaan 172, 1160 Brussel

- per e-mail naar admin@europ-assistance.be

De wijziging zal van kracht zijn vanaf 0 uur, op de dag die volgt op de dag van ontvangst van uw kennisgeving aan onze diensten.

Dagelijks leven

De bijstandsgarantie

Ik ben eigenaar van meerdere appartementen en wil alle appartementen verzekeren die mij toebehoren. Moet ik hiervoor per appartement een apart House Assist-contract onderschrijven?

De prestaties van House Assist worden gewaarborgd voor de woning en haar bewoners waarvan het adres vermeld is in de bijzondere voorwaarden van het contract. Indien er in een appartementsgebouw meerdere appartementen zijn die als afzonderlijke domicilie worden beschouwd (en die dus een eigen adres hebben), moet per appartement afzonderlijk een House Assist-contract onderschreven worden.

Nota: er bestaan business-formules voor entiteiten die meerdere woningen beheren en tegelijk willen verzekeren (bvb syndicus). Hiervoor kan u contact opnemen met business_offers@europ-assistance.be.

Kan men onmiddellijk na onderschrijving een beroep doen op de dienstverlening van House Assist of bestaat er een wachttijd?

Vanaf de dag volgend op de betaling van de premie geldt een wachttijd van 15 kalenderdagen, behalve voor de prestatie die we voorzien bij opsluiting van een persoon in uw woning of de onmogelijkheid om uw huis te betreden wegens verlies of diefstal van uw sleutels. In dit geval gaat de prestatie onmiddellijk van kracht vanaf de dag volgend op uw betaling.

Wie zijn de dienstverleners (vakmensen) die voor House Assist tussenkomen? Zijn ze betrouwbaar?

De dienstverleners van Europ Assistance worden geselecteerd op basis van hun professionalisme, hun betrouwbaarheid en de kwaliteit van hun dienstverlening. Ze zijn erkend in hun vakgebied en moeten bij Europ Assistance een kwaliteitscharter ondertekenen vooraleer ze voor onze klanten aan de slag kunnen. De kwaliteit van hun tussenkomsten wordt door Europ Assistance systematisch geëvalueerd.

Het zijn dus geen dienstverleners die zomaar ?lukraak? uit publieke adressenbestanden worden geplukt.