Onze website gebruikt cookies. Gelieve uw cookievoorkeuren hieronder in te stellen. Functionele cookies zijn nodig om te garanderen dat de website naar behoren werkt en kunnen niet geweigerd worden. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid en Privacy Policy.
Meer details
Minder details

Functionele cookies

Cookies die nodig zijn om te garanderen dat de website naar behoren werkt, bijvoorbeeld: informatie doorgeven naar de volgende pagina bij het kopen van een contract of het opslaan van uw voorkeuren zoals taal- en browserinstellingen.

Analytische cookies

Cookies die ons toelaten om inzichten te genereren in het gebruik van onze website. Op deze manier kunnen we zorgen voor een continue optimalisatie van de website. De verzamelde gegevens bevatten nooit persoonlijk identificeerbare informatie.

Advertentiecookies

Cookies die ons in staat stellen te weten hoeveel en welke specifieke advertenties u heeft gezien en/of waarop u geklikt heeft. We volgen ook of een advertentie ertoe heeft geleid dat u een product van Europ Assistance heeft gekocht. Op basis van uw acties op de website kunnen we relevante aanbiedingen tonen op websites van derden.

Even geduld... Partnerzone Jobs Blog FAQ

Consumentenbescherming

Wettelijke vermeldingen

De toegang tot de beschikbare informatie op de site van Europ Assistance Belgium www.europ-assistance.be is onderworpen aan onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Door u toegang te verschaffen tot de website en er gebruik van te maken, aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk het geheel van deze voorwaarden.

Europ Assistance Belgium behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden, de toegang tot de site en de inhoud ervan, te allen tijde te wijzigen. Wij raden u dus aan om deze regelmatig te raadplegen.

Op de website van Europ Assistance Belgium aanwezige informatie

Deze website bevat algemene informatie over Europ Assistance Belgium, de door haar verstrekte diensten en aangeboden producten. De website bevat eveneens informatie ter commercialisering van de producten van Europ Assistance Belgium en informatie die publicitair van aard is.

Europ Assistance Belgium waakt over de kwaliteit van haar website, zowel wat de inhoud als wat de toegankelijkheid ervan betreft. We stellen alle redelijke middelen in het werk om op de website van Europ Assistance Belgium correcte en actuele gegevens weer te geven. Zo kan Europ Assistance Belgium te allen tijde en zonder voorafgaand bericht aan de internetgebruiker de informatie op haar website aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige website van Europ Assistance Belgium of een gedeelte ervan onderbreken.

De inlichtingen, opinies en simulaties op de website van Europ Assistance Belgium zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders. Zij worden verstrekt zonder garantie en buiten de aansprakelijkheid van Europ Assistance Belgium, behalve bij zware of opzettelijke fout van harentwege. Ze gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden en Europ Assistance Belgium kan de juistheid, de afwezigheid van fouten, de volledigheid en/of de actualiteit ervan niet garanderen.

De verstrekte inlichtingen houden geen offerte van diensten of verzekeringsproducten in, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Zelfs in dat laatste geval is de offerte enkel geldig voor de personen die de site in België raadplegen of gebruiken, met uitsluiting van alle andere personen. Voor heel precieze inlichtingen, professioneel advies of een offerte dient u zich te wenden tot Europ Assistance Belgium of tot uw bemiddelaar (makelaar of bankagentschap erkend door Europ Assistance Belgium).

Producten en diensten op de website van Europ Assistance Belgium

De producten en diensten op de website van Europ Assistance Belgium zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ze worden als dusdanig verstrekt, zonder garantie en zonder aansprakelijkheid van Europ Assistance Belgium behalve bij zware of opzettelijke fout van harentwege.

De tarieven op de website van Europ Assistance Belgium gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden. Ze gelden niet als een aanbod om te contracteren, tenzij ze van een orderbon vergezeld zijn.

De verzekeringsproducten van Europ Assistance Belgium hebben een maximale looptijd van 1 jaar. Overeenkomsten met een looptijd van 1 jaar worden stilzwijgend verlengd op de vervaldag voor opeenvolgende periodes van 1 jaar.

Een beknopte aanduiding van de dekking wordt u meegedeeld tijdens het onderschrijvingsproces al naar gelang uw verlangens en behoeften. Europ Assistance Belgium is niet verplicht tot het verstrekken van een afzonderlijke informatiefiche.

Intellectuele eigendom

De site van Europ Assistance Belgium wordt als creatie beschermd door het auteursrecht. De merken, logo's, grafische creaties, foto's, animaties, video's en teksten op de site behoren tot de intellectuele eigendom van Europ Assistance Belgium of zijn partners. Ze mogen dus, op straffe van gerechtelijke vervolging, niet worden gekopieerd, gebruikt of uitgebeeld zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van Europ Assistance Belgium.

Hyperlinks

Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege kan Europ Assistance Belgium niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die worden gecreëerd vanuit websites van derden naar de website van Europ Assistance Belgium, noch voor de inhoud van deze sites. Elke aanmaak van een hyperlink naar de homepage of secundaire pagina's, naar bestanden of toepassingen van de website van Europ Assistance Belgium, al dan niet voor commerciële doeleinden, moet het voorwerp uitmaken van de uitdrukkelijke voorafgaande toelating van Europ Assistance Belgium. De framing van het geheel of van delen van de website van Europ Assistance Belgium is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van Europ Assistance Belgium.

Bovendien, behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege, verstrekt Europ Assistance Belgium geen enkele garantie en is zij niet aansprakelijk voor de hyperlinks die vanop de website van Europ Assistance Belgium naar de websites van derden verwijzen, noch voor de inhoud van deze websites. De toegang tot deze websites gebeurt op eigen risico van de internetgebruiker, deze laatste moet zich er terdege van bewust zijn dat deze websites onderworpen kunnen zijn aan andere algemene gebruiksvoorwaarden, aan andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of in het algemeen aan andere regels dan deze die van toepassing zijn op de website van Europ Assistance Belgium. Europ Assistance Belgium is niet verantwoordelijk voor de naleving door deze websites van de bestaande wetgeving en de reglementering.

Mededelingen van de internetgebruikers

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, moet elke mededeling van de internetgebruiker met betrekking tot de website van Europ Assistance Belgium naar volgend e-mail adres worden gestuurd: market@europ-assistance.be. Alle mededelingen die gegevens, vragen, commentaar, ideeën en suggesties bevatten en via e-mail of elk ander middel naar de website van Europ Assistance Belgium worden doorgestuurd, zullen als niet-vertrouwelijk worden beschouwd, onder voorbehoud van de beroepsdiscretie van Europ Assistance Belgium en van de rechten die aan de internetgebruikers zijn toegekend, met name door de wetgeving over de privacy. Onder hetzelfde voorbehoud kunnen deze mededelingen, binnen de 5 jaren na het doorsturen en zonder enige tegenprestatie van welke aard ook, door Europ Assistance Belgium opnieuw gebruikt worden, gedeeltelijk of volledig gekopieerd worden , gewijzigd worden en opnieuw verspreid worden door Europ Assistance Belgium, onder om het even welke vorm, via elk middel en voor alle doeleinden.

Toepasselijk recht en gedragscodes

Onderhavige gebruiksvoorwaarden van de internetsite van Europ Assistance Belgium zijn onderworpen aan het Belgische recht. Alleen de Belgische rechtbanken en gerechtshoven zijn bevoegd voor geschillen met betrekking tot onze diensten.

Europ Assistance Belgium heeft de volgende gedragscodes onderschreven:

Gedragsregels voor klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen beschikbaar op de website van ASSURALIA : www.assuralia.be

Gedragsregels van de verzekeringsonderneming beschikbaar op de website van ASSURALIA: www.assuralia.be

Precontractuele informatie

Verzekeraar

Europ Assistance Belgium, Belgisch bijkantoor van Europ Assistance SA, verzekeraar naar Frans recht met maatschappelijke zetel te 1, Promenade de la Bonnette in 92230 Gennevilliers, Frankrijk (451 366 405 RCS Nanterre).

Kantersteen 47, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0738.431.009 RPR Brussel
Tel: + 32 (2) 533 75 75
Fax:  +32 (2) 533 77 88
E-mail : admin@europ-assistance.be
Website : www.europ-assistance.be

Erkend als verzekeringsmaatschappij onder code 0888 voor de takken 1,9,13,16 en 18 onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel :

ongevallen, tak 1
schade aan goederen, tak 9
algemene B.A., tak 13
diverse geldelijke verliezen, tak 16
hulpverlening, tak 18

Communicatie en diensten

De informatieverstrekking en communicatie vanwege Europ Assistance Belgium ten aanzien van u al verlopen in de taal die door u wordt gekozen of in de taal die u hanteert bij uw communicatie. U heeft hierbij de keuze uit het Nederlands en Frans.

Met betrekking tot deze verzekeringsovereenkomsten biedt Europ Assistance Belgium verzekeringsbemiddelingsdiensten aan die bestaan in het adviseren over, het voorstellen of het aanbieden van, of het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van bovenvermelde verzekeringsovereenkomsten en het assisteren bij de uitvoering en beheer van het contract.

Taksen

Indien u een contract onderschrijft bedraagt de wettelijke taks op het gedeelte personen 9,25% en op het gedeelte voertuig(en) 16,75%. U zal een passende rapportering ontvangen over de verzekeringscontracten die u heeft afgesloten en de verzekeringsbemiddelingsdiensten die aan u werden verstrekt. Dit zal gebeuren volgens de geldende regelgeving. U zal eveneens volgens de geldende regelgeving informatie krijgen over de kosten en lasten die door u worden gedragen en vervat zitten in de premie.

Klachtenbehandeling

Onafhankelijke klachtendienst van Europ Assistance Belgium

Adres: Europ Assistance Belgium t.a.v. Complaints Officer, Kantersteen 47, 1000 Brussel
E-mailadres: complaints@europ-assistance.be
Telefoon: +32 (2) 541 90 48 van maandag tot donderdag van 10u-12u en van 14u-16u

De Ombudsman van de Verzekeringen :

Adres: Meêussquare 35, 1000 Brussel
Telefoon +32 (2) 547 58 71
Fax: +32 (2) 547 59 75
Website: ombudsman

Belangenconflictenbeleid

Met het oog op de bescherming van de belangen van haar klanten, heeft Europ Assistance Belgium een beleid uitgewerkt om te voorkomen dat eventuele belangenconflicten die kunnen ontstaan bij de verstrekking van verzekeringsbemiddelingsdiensten, de belangen van cliënten zouden schaden.

De belangrijkste, potentiële belangenconflicten die kunnen ontstaan, werden geïdentificeerd en hebben aanleiding gegeven tot het opstellen van het belangenconflictenbeleid. Een inventaris van deze belangenconflicten wordt beheerd door de Compliance Officer en wordt regelmatig geactualiseerd.

Er zijn 3 verschillende relaties waarbij een klant een nadeel zou kunnen ondervinden ten gevolge van een belangenconflict.

Klant - Europ Assistance Belgium (met inbegrip van individuele werknemer en verbonden agenten)
Klant - Tussenpersoon (die product van Europ Assistance Belgium verkoopt)
Klant - Derde (met inbegrip van dienstverleners en andere klanten)

Volgende types van belangenconflicten werden geïdentificeerd:

Financiële stimuli
Persoonlijke banden/belangen/doelen
Voortvloeiend uit een groepsstructuur

De belangenconflicten worden door middel van verschillende maatregelen en controles beheerst zodat er geen negatieve impact bestaat voor de klant. Deze maatregelen kunnen ingedeeld worden in 4 categorieën:

Beleidsnota’s en codes
Procedures
Opleiding en kwaliteitscontroles
Transparantie

Indien een belangenconflict niet vermeden kan worden en een schadelijk gevolg voor de cliënt zou kunnen hebben, is transparantie de regel en worden deze belangenconflicten bekendgemaakt. Indien u meer informatie wenst over het belangenconflictenbeleid, kan u dit beleid aanvragen op eenvoudig verzoek.

Adres: Europ Assistance Belgium t.a.v. Compliance Officer, Kantersteen 47, 1000 Brussel E-mailadres: compliance@europ-assistance.be