Europ Assistance

FAQ

Ik zoek een antwoord over...

Reizen
 

Reizen

Reizen
 

Mobiliteit

Reizen
 

Dagelijks leven

 

Administratief

 

Vergelijking

 

Bijstandsgaranties

Reizen

De bijstandsgarantie

Dekt het NoGo-contract zowel de reizen in België als in het buitenland?

Het NoGo-contract dekt de reizen en verblijven (vanaf 150€) in België en in het buitenland.

In België is de garantie echter slechts van toepassing vanaf een verblijf van minstens 3 overnachtingen.

Moet ik op hetzelfde tijdstip en naar dezelfde bestemming reizen als de andere verzekerden om de waarborgen te genieten van het NoGo-contract?

Het jaarlijks NoGo-contract dekt alle begunstigden voor al hun reizen en verblijven, ook indien ze op een verschillende datum vertrekken en zich naar een verschillende bestemming begeven.

Het tijdelijk NoGo-contract dekt de begunstigden die in het contract vermeld zijn voor een reis naar een bestemming en gedurende een periode die vermeld worden bij de onderschrijving.

NoGo biedt een drievoudige garantie. Wat betekent dit?

Het NoGo-contract komt tussen in geval van eenreisannulatie, een reiswijziging of een reisvergoeding indien u niet de hele duur van de voorziene reis hebt kunnen genieten.

Voor de annulatie vergoeden wij tot 2.500€ per persoon en per reis en tot 12.500€ per reis voor alle begunstigden samen om tegemoet te komen aan de annuleringskosten die aangerekend worden door de reisorganisator, de organisator van het verblijf of door het verhuurorganisme, en dit ten gevolge van één van de gedekte gebeurtenissen. De vergoeding bedraagt maximum 1.500€ per persoon en per reis voor een tijdelijk contract.

Voor de wijziging van de reis nemen wij de wijzigingskosten van uw verblijfsdata voor onze rekening die u worden aangerekend door de reisorganisator, de organisator van het verblijf of door het verhuurorganisme naar aanleiding van één van de gedekte gebeurtenissen. Wij bieden u eveneens een bijkomende vergoeding van 75€.

De vergoeding van de reis voorziet dat, indien u gerepatrieerd moet worden in het kader van een bijstand, wij de niet genoten vakantiedagen, de skipas en de skilessen vergoeden. Bovendien krijgt u een bijkomende vergoeding (10% voor het jaarcontract en 5% voor het tijdelijk contract) berekend op het bedrag dat terugbetaald wordt voor de niet genoten vakantiedagen.

Indien u reeds een jaarlijkse reisannulatieverzekering NoGo hebt en u een reis wenst te dekken die meer dan 2.500€ per persoon kost, kan u de NoGo uitbreidingactiveren om het vergoedingsplafond van één specifieke reis te verhogen tot maximum 10.000€ per persoon.

Waarom een Student-contract onderschrijven ?

Elk jaar trekken steeds meer Belgische studenten naar het buitenland om er te gaan studeren en er bijkomende kennis en ervaring op te doen. De Vlaamse overheid stelt zich als streefdoel om tegen 2020 binnen de Erasmus-uitwisselingen de kans te bieden aan één op de vijf studenten om in het buitenland te gaan studeren. Studenten met een buitenlandse ervaring staan later immers veel sterker op de arbeidsmarkt.

In het buitenland studeren kost echter meestal handenvol geld. Daarenboven loopt de student er ook het risico om gedurende zijn verblijf het hoofd te moeten bieden aan heel wat onverwachte problemen, denk maar aan :

- medische kosten wegens een ziekte of een ongeval,

- nood aan vervroegde terugkeer naar huis wegens een hospitalisatie van een naaste in België,

- dringende nood aan vervangende bagage wegens diefstal of verlies,

- vergoeding van studiekosten in het kader van een studie-onderbreking wegens persoonlijke gezondheidsproblemen of
wegens het overlijden of een ernstige en langdurige ziekenhuisopname van één van de ouders,

- schadevergoedingen wegens lichamelijke of materiële schade berokkend aan derden (burgerlijke aansprakelijkheid),

Dankzij het reisbijstandscontract Student van Europ Assistance, worden deze en nog veel andere risico's gedekt. De medische kosten worden gedekt tot een maximumbedrag van 250.000€.
Met de optie Student+ wordt de tussenkomst in de medische kosten in het buitenland zelfs opgetrokken tot maximum 500.000€.

In tegenstelling tot een "klassiek" jaarcontract dat een verblijf in het buitenland dekt tot maximum 3 opeenvolgende maanden (Jaarcontract of Jaarcontract+) of van 6 opeenvolgende maanden (Prestigecontract), dekt het Studentencontract een verblijfsduur van 12 opeenvolgende maanden.
Dit is dus meer dan voldoende om een volledig academiejaar te dekken.

Een hele geruststelling zowel voor de student als voor zijn ouders: dankzij de volledige reisverzekering Student kunnen de studies in het buitenland met een gerust gemoed aangevat worden.

Waarom zou ik een reisbijstandscontract onderschrijven terwijl ik niet ver op reis ga?

Volgens een enquête die jaarlijks gehouden wordt door Europ Assistance, verklaren 7 Belgen op 10 door een reisbijstandscontract gedekt te zijn wanneer ze op reis vertrekken naar het buitenland.

"Ik ben al verzekerd" : Ondanks dit relatief hoge cijfer, stellen vele Belgen zich tevreden met de reisbijstand die toegekend wordt door hetziekenfonds, eenkredietkaart, eenautoverzekeringof eenhospitalisatieverzekeringen zijn ze dus zonder het te beseffen slechts gedeeltelijk verzekerd.

"Ik heb dat niet nodig": Meer dan de helft van degenen die geen reisbijstandsverzekering onderschrijven, verklaart dat ze er het nut niet van inzien omdat ze "niet genoeg op reis gaan", "niet ver genoeg reizen", of ervan uitgaan dat ze "weinig of geen risico's lopen tijdens hun vakantie"!

Nochtans tonen de duizenden bijstandsdossiers die door Europ Assistance jaarlijks geopend worden ondubbelzinnig aan dat men niet op reis hoeft te gaan naar een verre bestemming om het slachtoffer te worden van een ongeval, een medisch probleem of een autopech.

Zelfs in een buurland (Frankrijk, Nederland, Duitsland, ...) of in landen aan de Middellandse Zee die door Belgische toeristen het meest bezocht worden (Spanje, Italië, Griekenland, Turkije, ...), kan een klein medisch probleem voor het slachtoffer en zijn reisgenoten uitdraaien op een stressvolle situatie vol onzekerheden:

- een andere (infra)structuur van gezondheidszorgen in vergelijking met België,

- de fysieke verwijdering met het persoonlijke netwerk van het slachtoffer (familie, vrienden, behandelende geneesheer, ?),

- een buitenlandse taal die men niet beheerst,

- een grotere afhankelijkheid en het gevoel dat men machteloos staat ten opzichte van de gebeurtenissen,

"Bij een ernstig probleem moet men geen 1.000 km van huis verwijderd zijn om de indruk te hebben dat men zich aan de andere kant van de wereld bevindt en op zichzelf aangewezen is !"

En dan is er ook nog debezorgdheid voor de naasten diegedurende de reisperiodethuis gebleven zijn

Wat moet er gebeuren indien zij gedurende uw afwezigheid het slachtoffer worden van een hospitalisatie of een sterfgeval ?

- hoe kan een vervroegde terugkeer geregeld worden indien u niet beschikt over de hulp van buitenuit?

- hoe kan het bedrag van de "niet-genoten vakantiedagen" vergoed worden?

Wat moet er gebeuren indien uw woning een schadegeval ondergaat?

Enkel de keuze van een volledige reisverzekering die aangevuld is met een degelijk reisannulatiecontract zal de beste oplossing bieden.

Opgelet: als u denkt dat u volledig beschermd bent door uw ziekenfonds, uw bankkaart, autoverzekering of lidmaatschap bij een depannagedienst. De geboden garanties bieden er meestal slechts bescherming voor een beperkt aantal gevallen of in een beperkt aantal omstandigheden.

Wat betekent de wachttijd van 30 dagen van het NoGo-contract?

Zijn niet gedekt: Reizen en verblijven die vóór de onderschrijving van het NoGo-contract geboekt zijn met een vertrekdatum of verblijfsdatum van minder dan 30 dagen na de inwerkingtreding van het NoGo-contract.

Indien u reizen wil dekken die u reeds hebt geboekt, moet u dus het NoGo-contract onderschrijven ten minste 30 dagen vóór uw vertrek!

Wat dekt de garantie natuurrampen ?

Wat gebeurt er als u het slachtoffer bent van een natuurramp in het buitenland? (overstroming, vloedgolf, aardbeving, bergstorting, vulkaanuitbarsting, aardverschuiving, grondverzakking, ...)


Wanneer u een reis boekt bij een touroperator of een luchtvaartmaatschappij, zal deze krachtens de Europese regels en het Verdrag van Montreal verplicht zijn om tegemoet te komen aan bepaalde verplichtingen tegenover de reiziger indien deze zijn reis wegens onvoorziene omstandigheden niet kan aanvatten of verderzetten.


Maar in een aantal gevallen, zoals een terugvlucht buiten Europa geboekt bij een niet Europese luchtvaartmaatschappij, kunnen er andere regels gelden, hangen de gestrande reizigers soms af van de ?goede wil? van de transportmaatschappij of worden ze gewoonweg aan hun lot overgelaten.


Wat doet Europ Assistance?

De verzekering "dekking natuurrampen"van Europ Assistance voorziet een financiële tussenkomst voor de verlenging van het verblijf van de verzekerden die wegens een natuurramp hun reis niet kunnen verderzetten. Ze moeten in dat geval wel eerst contact opnemen met de reisorganisator of de transportmaatschappij om de tegemoetkoming te vragen waarop ze wettelijk of contractueel recht hebben. Indien voor deze partijen geen wettelijke verplichtingen gelden of als het bedrag van hun tussenkomst ontoereikend is, kan de verzekerde een financiële tussenkomst aanvragen bij Europ Assistance.

Welke landen zijn uitgesloten van de reisbijstand?

Als u een jaarlijkse reisbijstandsverzekering hebt afgesloten bij Europ Assistance, bent u gedekt (medische bijstand) voor al uw reizen in de hele wereld (*).

In sommige zeer specifieke omstandigheden kan de toestand ter plaatse ons echter beletten om op doeltreffende en veilige wijze op te treden of om over de onmisbare logistieke middelen te beschikken om u te helpen. Dit is de reden waarom deze landen (tijdelijk) uitgesloten worden.

Het betreft landen en streken:

- in staat van(burger)oorlog

- waar de veiligheid wordt verstoord door oproer, volksopstanden, terrorisme;

- waar het vrije personen- of goederenvervoer beperkt of verhinderd wordt;

- getroffen door stakingen of andere onverwachte gebeurtenissen die de uitvoering van onze contractuele
tussenkomsten verhinderen.

Voor de beoordeling van de politieke situatie of van de veiligheid in de betrokken landen, volgt Europ Assistance de raad en de aanbevelingen op van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken.


Rekening houdend met bovenstaande beperkingen, zal Europ Assistance steeds alles in het werk stellen om u in het buitenland te helpen in het kader van de prestaties die door uw contract voorzien zijn en zullen wij een beroep doen op ons uitgebreid netwerk van buitenlandse correspondenten en dienstverleners, zelfs in moeilijke omstandigheden ter plaatse.

Gebeurtenissen die tijdelijk optreden in een stad of een land en die er de veiligheid in het gedrang brengen, verhinderen niet noodzakelijkerwijze alle vormen van tussenkomsten. Zo kunnen bijvoorbeeld opstanden die in sommige stadsdelen van een grote stad plaatsvinden niet altijd verhinderen dat toeristen met medische problemen door onze plaatselijke hulpverleners in dat land of zelfs in die stad worden verdergeholpen.

In geval van politieke onlusten of veiligheidsproblemen in het buitenland, gaan we steeds na hoe ons netwerk kan tussenkomen rekening houdend met de concrete situatie op het terrein en zullen wij de evolutie van de gebeurtenissen van dichtbij blijven volgen.

Toch raden wij onze aangeslotenen ten zeerste aan om het advies te volgen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en zich niet naar landen of regio's te begeven waarvoor een negatief reisadvies bestaat.
De middelen waarover wij beschikken om er bijstand te verlenen, kunnen er immers ten zeerste beperkt of zelfs onbestaand zijn.


Lees ook in dit verband de artikels "Veilig op reis" van onze blog.


(*) De gedekte landen en gebieden:

Albanië - Algerije - Andorra - Angola - Anguilla - Antigua en Barbuda - Argentinië - Armenië - Aruba - Australië - Azerbeidzjan - Azoren - Bahama's - Bahrein - Balearen - Bangladesh - Barbados - België - Belize - Benin - Bermuda's - Bhutan - Bolivia - Bonaire - Bosnië-Herzegovina - Botswana - Brazilië - Brunei - Bulgarije - Burkina Faso - Burundi - Cambodja - Canada - Canarische Eilanden - Caymaneilanden - Centraal-Afrikaanse Republiek - Ceuta - Chili - China - Colombia - Comoren - Congo (Brazzaville) - Congo (Kinshasa) - Cookeilanden - Costa Rica - Cuba - Curaçao - Cyprus - Denemarken - Djibouti - Dominica - Dominicaanse Republiek - Duitsland - Ecuador - Egypte - El Salvador - Equatoriaal-Guinea - Eritrea - Estland - Ethiopië - Faeroër - Falklandeilanden - Fiji - Filipijnen - Finland - Frankrijk - Franse Antillen - Frans-Guyana - Frans-Polynesië - Gabon - Gambia - Georgië - Ghana - Gibraltar - Grenada - Griekenland + eilanden - Groenland - Guadeloupe - Guam - Guatemala - Guinee - Guinee-Bissau - Guyana - Haïti - Honduras - Hong-Kong - Hongarije - Ierland - IJsland - India - Indonesië - Irak - Iran - Israël - Italië + eilanden - Ivoorkust - Jamaica - Japan - Jemen - Jordanië - Kaapverdië - Kameroen - Kazachstan - Kenya - Kirgizië - Koeweit - Kosovo - Kroatië - Laos - Letland - Lesotho - Libanon - Liberia - Libië - Liechtenstein - Litouwen - Luxemburg - Maagdeneilanden (Britse) - Maagdeneilanden (V.S.A) - Macau - Macedonië - Madagaskar - Madeira - Malawi - Maldiven - Maleisië - Mali - Malta - Marokko - Martinique - Mauritanië - Mauritius - Mayotte - Melilla - Mexico - Moldavië - Monaco - Mongolië - Montenegro - Montserrat - Mozambique - Myanmar - Namibië - Nederland - Nepal - Nicaragua - Nieuw-Caledonië - Nieuw-Zeeland - Niger - Nigeria - Noordelijke Marianen - Noord-Korea - Noorwegen - Norfolkeilanden - Oekraïne - Oezbekistan - Oman - Oostenrijk - Pakistan - Panama - Papoea-Nieuw-Guinea - Paraguay - Peru - Polen - Portugal - Puerto-Rico - Qatar - Réunion - Roemenië - Russische Federatie (Aziatisch gedeelte) - Russische Federatie (Europees gedeelte) - Rwanda - Saba - Saint Kitts en Nevis - Saint Lucia - Saint-Pierre en Miquelon - Saint-Vincent en de Grenadines - San Marino - Sao Tomé en Principe - Saudi-Arabië - Senegal - Servië - Seychellen - Sierra Leone - Singapore - Sint-Eustatius - Sint-Maarten - Slovakije - Slovenië - Spanje - Sri Lanka - Sudan - Suriname - Svalbard en Jan Mayen - Swaziland - Syrië - Tadzjikistan - Taiwan - Tanzania - Thailand - Togo - Trinidad en Tobago - Tsjaad - Tsjechische republiek - Tunesië - Turkije - Turkmenistan - Turkse- en Caicoseilanden - Uganda - Uruguay - Vaticaanstad - Venezuela - Verenigde Arabische Emiraten - Verenigde Staten van Amerika (V.S.A.) - Verenigd Koninkrijk - Vietnam - West-Samoa - Wit-Rusland - Zambia - Zimbabwe - Zuid-Afrika - Zuid-Korea - Zweden - Zwitserland.

Welke personen zijn gedekt door het jaarlijks NoGo-contract (familiepolis)?

Zijn in het jaarlijks NoGo-contract gedekt:

- De personen die met naam in het contract vermeld worden onder de titel "begunstigden". Deze personen moeten in België gedomicilieerd zijn, er gewoonlijk verblijven en onder hetzelfde dak wonen als de onderschrijver van het contract.

- Het echtpaar (wettelijk of feitelijk), hun ouders en hun ongehuwde kinderen (al dan niet ten laste) voor zover ze onder hetzelfde dak wonen als de onderschrijver van het contract, evenals de ongehuwde kinderen van het echtpaar die tijdelijk elders verblijven wegens studieredenen.

- De kinderen van gescheiden ouders vermeld in het contract en ten laste van hun ouders zijn gedekt waar hun domicilie in België ook is.

Welke redenen kunnen aangewend worden in het kader van het NoGo-contract om een reis te annuleren?

Volgende redenen (gedekte gebeurtenissen) kunnen aangewend worden. Voor de details, verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden van het NoGo-contract.


1/ Ziekte, ongeval of overlijden

Van de verzekerde

- Van de partner van de verzekerde

- Van elk ander familielid van de verzekerde dat gewoonlijk onder hetzelfde dak woont

Van verwanten en aanverwanten tot en met de 3de graad (kinderen, ouders, kleinkinderen, grootouders, broers, zusters, overgrootouders, achterkleinkinderen, ooms, tantes, neven, nichten)

- Van de persoon bij wie de verzekerde gratis ging logeren in het buitenland

Van de oppas die op uw minderjarige kinderen of op één of meerdere gehandicapte personen (begunstigden) zou passen tijdens uw reis.

2/ Onmogelijkheid wegens medische redenen om de nodige inentingen te krijgen voor de geplande reis

3/ Complicaties of problemen tijdens de zwangerschap van de verzekerde of van een familielid tot de 3de graad

4/ Zwangerschap van de verzekerde of van de reisgezellin van de verzekerde

5/ Ontslag om economische redenen van de verzekerde of zijn/haar partner

6/ Onvrijwillige werkloosheid van de verzekerde of van zijn/haar partner

7/ Intrekking van de door de werkgever reeds toegestane vakantiedagen van de verzekerde om een collega te vervangen

8/ Noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde (vrij of zelfstandig beroep) wegens ziekte, ongeval of overlijden van
zijn/haar vervanger

9/ Nieuwe arbeidsovereenkomst van minimum 3 maanden

10/ Mutatie om beroepsredenen van de verzekerde

11/ Oproeping voor humanitaire hulp, getuige of jurylid voor een rechtbank, rechtshandelingen bij de adoptie van een kind

12/ Herexamens die niet kunnen uitgesteld worden

13/ Echtscheiding

14/ Feitelijke scheiding van de partners

15/ Aanzienlijke materiële schade (+ 2.500 ?) aan de woning

16/ Home jacking of car jacking van het voertuig van de verzekerde

17/ Verkeersongeval, diefstal of brand van het privévoertuig van de verzekerde waardoor het voertuig totaal geïmmobiliseerd is

18/ Gemiste inscheping in België of een buurland ten gevolge van een verkeersongeval of een panne die een totale immobilisatie van het voertuig veroorzaakt op weg naar de inscheping

19/ Weigering van visum door de overheden van het land van bestemming

20/ Diefstal van de voor de reis noodzakelijk visum of paspoort

21/ Overlijden van hond, kat of paard van de verzekerde 7 dagen vóór de afreis

22/ Onverwachte uitzetting uit het huis gehuurd door de verzekerde

23/ Onverwachte uitzetting uit het rustoord van een verwant (tot 2de graad) van de verzekerde

24/ Weglopen, kidnapping, ontvoering of verdwijning van de verzekerde, zijn/haar partner of familielid dat onder zijn dak woont

25/ Annulatie van een huwelijksreis

26/ Indien twee personen op hetzelfde bestelbon van de reis vermeld zijn: de annulatie van de tweede persoon ten gevolge van een gedekte gebeurtenis in een reisannulatiecontract

27/ Indien ten gevolge van de annulatie door reisgezellen die op hetzelfde bestelbon vermeld zijn de verzekerde alleen of met één enkel ander reisgezel vermeld op het bestelbon moet reizen.

Welke soort reizen worden door het NoGo-contract gedekt?

Het NoGo-contract dekt de reizen en verblijven (vanaf 150 ?), ongeacht de wijze waarop de reservatie gebeurd is, het type transport of de verblijfsformules.

Bijvoorbeeld:

 -  Reizen en verblijven geboekt via een agentschap

 -  Reizen en verblijven geboekt via internet, waaronder de reiswebsites

 -  Reizen en verblijven die u zelf hebt samengesteld en geboekt

 -  All-in reizen

 - Huur van een woning/appartement via een particulier (privépersoon)

 -  Huur van een woning/appartement via een reserveringswebsite

 - Uw vervoersbewijzen (vliegtuig, boot, trein,?)

 - De vakantiekampen van uw kinderen met overnachtingen ter plaatse

 -  De samen met uw vakantie geboekte uitstapjes

In geval van reisannulatie, reiswijziging of reisvergoeding, zal u een bewijs van reservering en van betaling gevraagd worden.

Wie zijn de dienstverleners van Europ Assistance?

Wanneer u een beroep doet op Europ Assistance, zal u eerst in contact komen met de bijstandsverleners en de experten die op de bijstandsdienst in Brussel werken, maar nadien wordt u ook verder geholpen door één of meerdere dienstverleners die deel uitmaken van ons nationaal of internationaal netwerk.

Zowel in België als in het buitenland beschikt Europ Assistance over een zeer uitgebreid professioneel netwerk dat zich uitstrekt over zijn 4 grote bijstandsactiviteiten. In 2014 telde dit netwerk wereldwijd maar liefst 425.000 partnerreferenties!

Sinds de oprichting van Europ Assistance, m.a.w. sinds meer dan 50 jaar, breidt dit netwerk van dienstverleners zich voortdurend uit. De dienstverleners worden geselecteerd op basis van hun professionalisme, hun betrouwbaarheid en de kwaliteit van hun dienstverlening.

Hieronder geven wij u een overzicht van ons netwerk:

Voor de Reisbijstand (Travel)

 -  Ambulanciers

 -  Gezondheidsprofessionals: huisartsen, specialisten, verplegers, kinesitherapeuten, ...

 -  Private luchtvaartmaatschappijen

 -  Opticiens

 -  Tandartsen

 -  Ziekenhuizen en klinieken

 -  Hotels

Voor de Bijstand aan het voertuig (Automotive)

 -  Depannagediensten

 -  Sleepdiensten

 -  Garages

 -  Autoverhuurdiensten

 -  Chauffeurs

 -  Taxi's

 -  Hotels

Voor de Gezondheidszorg thuis (Health)

 -  Ambulanciers

 -  Hospitalen en klinieken

 -  Gezondheidsprofessionals: huisartsen, specialisten, verplegers,  kinesitherapeuten, psychologen

 -  Professionele dienstverleners voor hulpbehoevende ouderen

 -  Professionele medische bijstandsverleners

 -  Care Managers


Voor de Bijstand thuis en aan de woning (Home & Family)

 -  Electriciens, loodgieters, raamherstellers, dakwerkers, ?

 -  Professionals uit de bouwsector, verwarmingsspecialisten, ?

 -  Professionele gezinsbijstandsverleners (sociale hulp, psychologen, familiehulp, ...)

 -  Organisaties voor werkzoekenden

 -  Organisaties voor kinderopvang

Worden terroristische acties gedekt door mijn reisverzekering ?


Reizigers die het slachtoffer zouden zijn van een terroristische daad in het buitenland en die dringende medische hulp nodig hebben, zullen uiteraard altijd worden bijgestaan in het kader van hun reisverzekeringscontract.

Wij zullen in dat geval de evenementen ook op de voet blijven volgen en zullen onze klanten (en hun naasten) kunnen informeren aangaande de opvolging van hun dossier en de middelen die ter plaatse worden aangewend om hun repatriëring zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Waarom worden terroristische acties dan uitgesloten uit het reisverzekeringscontract?
In sommige omstandigheden laten de gevolgen van een terroristische daad of van terrorisme ons niet toe om rechtstreeks op het terrein tussen te komen (zone afgesloten na de aanslag, hulpdiensten reeds ter plaatse via noodplan van de overheid, beslissingen van de overheid, lockdown, …). Deze zeer specifieke omstandigheden dwingen Europ Assistance om dergelijk risico’s contractueel uit te sluiten, ook al zullen wij alles in het werk stellen om u bij te staan.
Hetzelfde geldt voor oproer, revoluties of oorlogssituaties.

Voertuigen die geïmmobiliseerd zijn ten gevolge van een terroristische daad zijn niet gedekt.

Zijn chronische ziektes of voorafbestaande ziektes gedekt door het NoGo reisannulatiecontract ?

De gevolgen van een chronische of reeds bestaande ziekte of gezondheidstoestand van de verzekerde zijn gedekt voor zover de behandelende geneesheer verklaart dat de verzekerde medisch in staat was om te reizen op het ogenblijk dat de reis werd geboekt en het contract werd onderschreven, en op de vertrekdatum blijkt dat de verzekerde de reis niet meer kan aanvatten omdat hij/zij een medische behandeling nodig heeft.

Zijn epidemieën, natuurrampen, oproer, revoluties of terroristische daden gedekt door het NoGo-reisannulatiecontract ?

In het algemeen dekt het NoGo-reisannulatiecontract gebeurtenissen waar de gedekte persoon (of aanverwanten) aan de basis van ligt (ziekte/sterfgeval/hospitalisatie, zwangerschap, onmogelijke inenting vanwege medische redenen, enz), die gelinkt zijn aan zijn privésfeer (echtscheiding, examen, schade aan de woning, annulatie vanwege reisgenoot, ...) of aan zijn beroepssfeer (mutatie, weigering van vakantiedagen, ...) en "in dezelfde gedachtengang" de gebeurtenissen die in de praktijk zijn vakantievertrek belemmeren (ongeval of autopech tijdens zijn verplaatsing naar de luchthaven, ...). Zie in dit verband voor meer details de vraag met de opsomming van de gedekte gebeurtenissen.

Gevallen van overmacht (natuurrampen, epidemieën/pandemieën, risico op aanslagen, onveiligheid of terrorisme) zijn uitgesloten.

Administratieve vragen

Hoe dien ik een schadeaangifte in, in het kader van mijn NoGo-contract?

U vindt de formulieren voor schadeaangifte in het klantenzone van de website, toegankelijk via de homepage van onze website.

Stuur ons samen met de ingevulde aangifte ook alle nodige bewijsstukken en facturen op.

Hoe vraagt men een reisverzekeringsbewijs aan?

Indien u naar een land reist waarvoor een attest van reisverzekering noodzakelijk (of aanbevolen) is en u over een geldige reisbijstand van Europ Assistance beschikt, kunt u ons steeds een attest aanvragen.

Het reisverzekeringsbewijs kan aangevraagd worden bij onze administratieve diensten, bereikbaar elke werkdag van 8u30 tot 17u via telefoon op het nummer 02/541.91.91 of via admin@europ-assistance.be.

U kunt de verklaring ook online aanvragen via de website

Indien u een tijdelijk reisbijstandscontract hebt onderschreven, moet het land waarvoor u ons een attest vraagt door uw bijstandscontract gedekt zijn.

Tip:

Vraag ons uw attest tijdig aan vóór uw vertrek, of ? indien u een visum moet aanvragen ? voldoende tijdig vóór uw visumaanvraag bij het consulaat.

Wat indien u langer in het buitenland blijft dan de door uw jaarlijkse reisverzekering gedekte periode ?

Met een Jaarcontract of een Jaarcontract Plus bent u gedekt voor een (onafgebroken) reis in het buitenland gedurende een periode van 3 opeenvolgende maanden.

Voor het  Prestigecontract is dit het geval voor een periode van6 opeenvolgende maanden

Enkel de gebeurtenissen die zich voordoen tijdens deze periode geven aanleiding tot de gewaarborgde prestaties van uw reisverzekeringscontract.

De verlenging van de gedekte periode

Het is mogelijk om de gedekte periode van de verzekering te verlengen door een premie te betalen per bijkomende maand. U kunt deze premie betalen vóór het verstrijken van de gewaarborgde termijn.
Prijs en informatie bekomt u vie onze Klantendienst (02/541.91.91) of via uw tussenpersoon.

Indien u houder bent van een Tijdelijk Contract bepaalt u zelf bij onderschrijving de duur van uw verblijf (tussen 1 en maximum 45 dagen) en is de onderschreven periode niet verlengbaar.

(*) Let wel:
Indien u een Prestigecontract hebt en u tijdens uw buitenlandse reis naar uw land van domicilie zou terugreizen gedurende een periode van minder dan 15 dagen, wordt deze reisonderbreking niet beschouwd als een onderbreking van de 6 opeenvolgende maanden.

Als houder van een Jaarcontract of een Jaarcontract Plus volstaat een terugkomst in uw land van domicilie (zonder minimumtermijn) om als reisonderbreking te gelden.

Blijft u langer dan één jaar onafgebroken in het buitenland? Na vervaldag van uw contract zal u eerst uw jaarcontract moeten hernieuwen alvorens verder de premies te kunnen betalen voor de bijkomende gedekte maanden.

Wat is een reisverzekeringsbewijs?


Voor de reizen naar sommige bestemmingen, in het bijzonder Cuba en Rusland, dienen de reizigers een reisverzekeringsattest te kunnen voorleggen. Dit is een afzonderlijk opgemaakt document dat staaft dat u gedurende de reisperiode gedekt bent door een geldige medische reisverzekering.
Dit reisattest biedt aan de overheid van het bezochte land de garantie dat de reiziger een reisbijstandsverzekering heeft onderschreven die zijn medische kosten dekt.

De reisbijstandsmaatschappij die het attest uitschrijft, dient erkend te zijn door de overheid van het bezochte land. Dit is steeds het geval voor Europ Assistance.

Indien u naar een land reist waar een medisch reisverzekeringsbewijs verplicht is en u geen geldig attest kan voorleggen, zal u niet op het grondgebied van het betrokken land worden toegelaten. Reizigers zonder verzekeringsattest kunnen dan in sommige gevallen wel een plaatselijke reisverzekering afsluiten bij aankomst in het land, maar meestal zijn die bijstandscontracten zeer beperkt. Daarenboven verliest u aan de grens veel tijd omwille van de nodige formaliteiten en controles. Best is dus om reeds vóór het vertrek een degelijke reisbijstand op zak te hebben (samen met het bijbehorend verzekeringsbewijs) die u en de verzekerde medereizigers een volledige dekking biedt vanaf het ogenblik dat u thuis vertrekt tot uw terugkeer.

Voor de reizen naar Rusland zal u het attest van verzekering reeds moeten kunnen voorleggen bij de aanvraag van uw reisvisum bij het consulaat.

Wat moet men doen om een medische bijstand aan te vragen?

Met wie neemt u eerst contact op?

- In geval van nood (dringende medische hulp nodig): raadpleeg altijd eerst de plaatselijke hulp- of nooddiensten. (Binnen de Europese Unie is het internationaal noodnummer 112.)

- Bij medische problemen:raadpleeg altijd eerst een geneesheer ter plaatse of, indien dit niet mogelijk is, ga naar een ziekenhuis.

De te volgen stappen

 1. Overhandig uw Europese Ziekteverzekeringskaart aan de plaatselijke dokter of aan het ziekenhuis.
 2. Verwittig Europ Assistance zo snel mogelijk, en liefst binnen de 48u, en vermeld ons:
  - uw naam, contractnummer, geboortedatum, adres in België;
  - de exacte plaats en telefoonnummer (gsm) waar u zich bevindt;
  - eventueel de gegevens van uw huisarts en van de personen die verwittigd moeten worden;
  - bij ziekenhuisopname: de exacte gegevens van het ziekenhuis en van de arts die verantwoordelijk is voor uw dossier.

Indien ambulante zorgen nodig zijn, vraag altijd om een medisch rapport ter attentie van onze artsen.

In geval van dringende medische hulp zal onze arts contact opnemen met de behandelende geneesheer ter plaatse om te beslissen of een repatriëring of een overplaatsing naar een ander medisch centrum aangewezen is.

Aanvraag tot terugbetaling van medische kosten

 1. Leg eerst uw documenten voor aan uw ziekenfonds.
 2. Stuur ons nadien de originele afrekening van het ziekenfonds door, samen met een kopie van de facturen en uw rekeningnummer.

Contactgegevens

Europ Assistance Belgium N.V.
Triomflaan 172
B - 1160 Brussel

Tel: +32 (0) 2 533 75 75
Fax: +32 (0) 2 533 77 75
E-mail: help@europ-assistance.be
Website: www.europ-assistance.be

Vergelijking

Ik ben reeds gedekt door mijn ziekenfonds. Waarom zou ik nog een reisbijstand onderschrijven?

Uw ziekenfonds (Mutas) komt in het buitenland alleen tussen bij dringende en onvoorziene medische zorgen. In sommige gevallen is de financiële tussenkomst beperkt tot een bepaald bedrag. Enkel wanneer de medische omstandigheden dit vereisen, dekt het de repatriëring van de onderschrijver. Het komt niet tussen voor verloren bagage, autopech of de repatriëring van uw voertuig. Het ziekenfonds komt ook niet tussen in alle landen.

Wat doet Europ Assistance?

Overeenkomstig de onderschreven bijstandsformule, neemt de reisbijstandsverzekering van Europ Assistance de repatriëring op zich van het slachtoffer en van zijn naasten of van zijn voertuig. Wij repatriëren u ook bij hospitalisatie of overlijden van een naaste in België of bij zware schade aan uw woning.

Ik geniet reeds een reisbijstand via mijn kredietkaart. Waarom zou ik nog een reisbijstandscontract onderschrijven?

Deze dekking is meestal bestemd voor "topcategorie-kaarten" en geldt vaak alleen als u de volledige som van uw reis betaalt met uw kaart. Vergelijk ook de garanties en de gedekte maximumbedragen.

Wat doet Europ Assistance?

Europ Assistance komt tussen ongeacht de betalingswijze van uw reis. U geniet van zeer uitgebreide garanties met terugbetaling van medische kosten tot 5.000.000€, afhankelijk van de gekozen dekking.

Ik heb reeds een hospitalisatieverzekering. Waarom zou ik dan nog een reisbijstand onderschrijven?

Een hospitalisatieverzekering komt enkel tussen in de terugbetaling van de medische kosten in het buitenland als u gehospitaliseerd bent (geen ambulante zorgen of dagverblijven). Meestal zal ze ook de organisatie van de hulpverlening niet vergoeden, noch de repatriëring van de verzekerde en zijn medereizigers terugbetalen.

Wat doet Europ Assistance?

Europ Assistance regelt alles: de hulpverlening, de eventuele repatriëring en de terugbetaling van uw medische kosten.

Mijn voertuig is al gedekt door een autoverzekering. Waarom zou ik nog een reisbijstand moeten onderschrijven?

De mobiliteitsgarantie van de autofabrikanten en de bijstand die leasingformules bieden, dekken doorgaans alleen mechanische pannes (ongevallen vallen daar dus niet onder). Voor uw autoverzekering geldt net het omgekeerde! Ze dekt gewoonlijk alleen ongevallen (en dus geen mechanische pannes). In de meeste gevallen is geen medische bijstand voorzien als u of één van uw naasten ziek wordt of het slachtoffer wordt van een ongeval.

Wat doet Europ Assistance?

Europ Assistance komt tussen zowel bij panne als een auto-ongeluk, maar ook als u bv. uw autosleutels in uw wagen hebt opgesloten of verkeerde brandstof hebt getankt. Wij dekken natuurlijk ook uw medische kosten.

Wanneer kies ik best een jaarlijks NoGo-contract in plaats van een tijdelijk contract?

Het tijdelijke reisannulatiecontract NoGo Tempo zal een reis of een verblijf dekken naar een bestemming en gedurende een periode die u bij de onderschrijving zal aangeduid hebben (maximum 90 dagen). De waarborg in geval van annulatie bedraagt maximaal 1.500€ per persoon.

De jaarlijkse NoGo-formule is vaak financieel interessanter. De meeste Belgen gaan immers meerdere keren per jaar op reis met hun gezin en beschikken over een belangrijk ?vakantiebudget?. In dit geval wordt een jaarformule interessant om al uw reizen en verblijven te dekken gedurende het hele jaar. De waarborg in geval van annulatie bedraagt maximaal 2.500€ per persoon en per reis met een maximum van 12.500€ voor alle verzekerden samen. Doe de test met onze NoGo calculator

Tip: Als u een bagageverzekeringtoevoegt aan uw jaarlijkse reisannulatieverzekering, beschermt u niet alleen uw reizen maar ook uw bagage tegen diefstal, verlies of vertraging.

Mobiliteit

De bijstandsgarantie

Heb ik in het Drive-contract altijd recht op een vervangwagen? Voor welke duur?

Een vervangwagen wordt enkel voorzien in de formules Drive Belgium Plusen Drive Across

In de formule Drive Belgium Pluswordt een vervangwagen ter beschikking gesteld gedurende maximum 5 dagen wanneer het verzekerd voertuig in België meer dan 2 uur geïmmobiliseerd is.

In de formule Drive Acrosshebt u recht op dezelfde prestaties als de formule Drive Belgium Plus indien uw voertuig meer dan 2 uur in België geïmmobiliseerd is.

Indien uw voertuig in een buurland geïmmobiliseerd is en dat de immobilisatie meer dan 2u bedraagt, stellen wij u eenmobiliteitsoplossing voor die rekening houdt met het aantal geïmmobiliseerde inzittenden, de duur van immobilisatie van uw voertuig en de verplaatsingen die u nog moet afleggen om u in staat te stellen uw reis verder te zetten en/of naar België terug te keren en er u te verplaatsen in afwachting van de herstellingen.

Deze mobiliteitsoplossing streeft ernaar om zo goed mogelijk overeen te stemmen met uw noden. Ze is dus heel flexibel en kan zich vertalen in het ter beschikking stellen van een vervangwagen gedurende de duur van immobilisatie van het verzekerd voertuig en dit voor een maximumduur van 10 dagen.

Ik heb een Drive Across-contract en heb mijn been gebroken in Frankrijk. Gaat u mij repatriëren? Repatrieert u mijn wagen?

De Drive-formules komen niet tussen voor medische problemen in het buitenland. In geval van een medisch probleem, zal u dus een beroep moeten doen op een verzekering die dergelijke risico's dekt (ziekenfonds, reisbijstandsverzekering).

Het Drive-contract komt enkel tussen voor het voertuig indien het geïmmobiliseerd is ten gevolge van een autopech, een ongeval of een diefstal. Ook in dit geval raden wij u aan om één van onze reisbijstandsformules met voertuig te onderschrijven indien u een volledige bescherming wenst die de repatriëring van uw voertuig inhoudt naar aanleiding van een medisch probleem in het buitenland (Jaarcontract, Jaarcontract Plus, Prestige, Tijdelijk contract met voertuig).

Is het mogelijk om een Drive-bijstand te onderschrijven voor een tweede wagen in hetzelfde contract?

Het is mogelijk om meerdere voertuigen te dekken per Drive-contract. In dit geval zal het bedrag van de premie moeten betaald worden per verzekerde voertuig.

Komt de Drive Across-formule ook tussen voor een autopech in Spanje, in Italië of in Groot-Brittannië?

De bijstandsformule Drive Acrossslaat op elke immobilisatie van uw voertuig vanaf uw woonplaats, in België, en binnen de vastelandsgrenzen van volgende landen: Frankrijk, Duitsland, Groothertogdom Luxemburg en Nederland.

De Drive Across-formule komt niet tussen in andere landen.

Voor een bredere geografische dekking, kunt u een Jaarcontract of Jaarcontract Plus, Prestige of Tijdelijke bijstand met voertuig afsluiten.

Komt de Drive-bijstand ook tussen voor mijn aanhangwagen?

Drive komt tussen voor de aanhangwagen, de niet-residentiële caravan die door het verzekerde voertuig gesleept wordt of de campingcar.

Het MTG (Maximum Toegelaten Gewicht) van de aanhangwagen mag niet hoger zijn dan 750 kg.
Het MTG van de gesleepte caravan of van de campingcar mag niet hoger zijn dan 3,5 ton.

Komt de Drive-bijstand tussen vanaf mijn woonplaats?

Ja. Alle Drive-formules komen tussen vanaf uw woonplaats. Er is dus geen "kilometervrijstelling" van kracht.

Waarom een bijstand onderschrijven voor het voertuig?

De statistieken van de tussenkomsten voor de autobijstand van Europ Assistance liegen er niet om:

 -  Gemiddeld slaat 75% van het aantal technische tussenkomsten voor het voertuig op mechanische of technische pannes (startproblemen, motorproblemen, batterij, defecte elektrische componenten, ?),

 -  12% van de tussenkomsten is te wijten aan platte banden, verkeerde brandstof of problemen ten gevolge van onachtzaamheid van de bestuurder (bvb. sleutel opgesloten in het voertuig),

 -  8% is te wijten aan ongevallen,

 - zowat 5% is het gevolg van diefstal, vandalisme of rapatriëring naar aanleiding van een schadegeval.

De "inclusies"

Geniet u reeds via een ander kanaal een pechverhelping?
Voorzichtigheid is echter geboden want niet alle leveranciers bieden dezelfde bescherming bij pechverhelping. Zo bieden de meeste automerken enkel depannagediensten aan bij mechanisch defect.
Deautoverzekering dekt dan weer enkel ongevallen (en geen mechanische pannes).
In de meeste gevallen is geen enkele medische bijstand voorzien.

Ver weg van huis

Wanneer een pech of een ongevalin het buitenland plaatsvindt, heeft dit meestal belangrijkere gevolgen dan in het thuisland:


- hoe kan u uw weg verderzetten naar uw eindbestemming ?

- hoe volgt u de herstelling op of regelt u de repatriëring van uw voertuig ?

- hoe wordt uw bagage doorgestuurd ?

- hoe worden de medepassagiers verder geholpen ?

Ook voor medische hulp

Vroeg of laat zal u de gevolgen ondervinden indien u onvolledig beschermd bent.

Daarom stelt Europ Assitance pechverhelpingsformules voor die gelinkt zijn aan een reisbijstand en die u een volledige bescherming bieden in België en in de andere landen van Europa.

Door de reisbijstand met een pechbijstand te combineren, houdt Europ Assistance rekening met uzelf als bestuurder, met uw medereizigers én met uw wagen.

Wenst u echter enkel een pechbijstand voor uw wagen, zonder reisbijstand en zonder medische bijstand?
In dit geval beantwoorden onze "Drive"-formules met mobiliteitsgarantie aan uw verwachtingen.

Wat is de pechverhelping Drive?


- Pechverhelping-sleepdienst van het voertuig: Als uw voertuig geïmmobiliseerd is ten gevolge van een autopech, een diefstal of een ongeval, sturen wij een pechverhelper ter plaatse. Als hij uw voertuig niet kan herstellen, organiseren wij de sleping van uw voertuig naar een garage van het merk of een garage (onderworpen aan de btw) naar keuze.

- Terugkeer naar uw woonplaats / Mobiliteitsoplossing of verderzetting van de reis van de inzittenden: Indien u in België geïmmobiliseerd bent gedurende meer dan 2 uur, regelen wij uw terugkeer naar uw woonplaats.
Indien u gekozen hebt voor de Drive Belgium-formule, stellen wij een vervangwagen ter beschikking gedurende een duur vanmaximum 5 dagen tijdens de immobilisatieduur van uw voertuig.

Indien u de Drive Across-formule hebt gekozen en uw voertuig meer dan 2u in een buurland geïmmobiliseerd is, stellen wij u een mobiliteitsoplossing voor. Die oplossing kan overeenkomen met een vervangwagen die ter beschikking gesteld wordt gedurende een duur van maximum 10 dagen tijdens de immobilisatieduur van uw wagen

- Diefstal van het voertuig: Als uw voertuig gestolen wordt tijdens een verplaatsing en hij in een rijwaardige staat wordt teruggevonden, stellen wij een vervoerticket tot uw beschikking om uw voertuig te gaan ophalen. Indien uw voertuig in een niet-rijwaardige staat wordt teruggevonden (wegens een panne of een ongeval), slepen wij het naar de garage die u ons aangewezen hebt.

Wie zijn de dienstverleners van Europ Assistance?

Wanneer u een beroep doet op Europ Assistance, zal u eerst in contact komen met de bijstandsverleners en de experten die op de bijstandsdienst in Brussel werken, maar nadien wordt u ook verder geholpen door één of meerdere dienstverleners die deel uitmaken van ons nationaal of internationaal netwerk.

Zowel in België als in het buitenland beschikt Europ Assistance over een zeer uitgebreid professioneel netwerk dat zich uitstrekt over zijn 4 grote bijstandsactiviteiten. In 2014 telde dit netwerk wereldwijd maar liefst 425.000 partnerreferenties!

Sinds de oprichting van Europ Assistance, m.a.w. sinds meer dan 50 jaar, breidt dit netwerk van dienstverleners zich voortdurend uit. De dienstverleners worden geselecteerd op basis van hun professionalisme, hun betrouwbaarheid en de kwaliteit van hun dienstverlening.

Hieronder geven wij u een overzicht van ons netwerk:

Voor de Reisbijstand (Travel)

 -  Ambulanciers

 -  Gezondheidsprofessionals: huisartsen, specialisten, verplegers, kinesitherapeuten, ...

 -  Private luchtvaartmaatschappijen

 -  Opticiens

 -  Tandartsen

 -  Ziekenhuizen en klinieken

 -  Hotels

Voor de Bijstand aan het voertuig (Automotive)

 -  Depannagediensten

 -  Sleepdiensten

 -  Garages

 -  Autoverhuurdiensten

 -  Chauffeurs

 -  Taxi's

 -  Hotels

Voor de Gezondheidszorg thuis (Health)

 -  Ambulanciers

 -  Hospitalen en klinieken

 -  Gezondheidsprofessionals: huisartsen, specialisten, verplegers,  kinesitherapeuten, psychologen

 -  Professionele dienstverleners voor hulpbehoevende ouderen

 -  Professionele medische bijstandsverleners

 -  Care Managers


Voor de Bijstand thuis en aan de woning (Home & Family)

 -  Electriciens, loodgieters, raamherstellers, dakwerkers, ?

 -  Professionals uit de bouwsector, verwarmingsspecialisten, ?

 -  Professionele gezinsbijstandsverleners (sociale hulp, psychologen, familiehulp, ...)

 -  Organisaties voor werkzoekenden

 -  Organisaties voor kinderopvang

Zijn oldtimers uitgesloten in de Drive-bijstand?

Er is geen beperking wat de leeftijd, het merk of het model betreft van het voertuig dat verzekerd kan worden.
Administratieve vragen

Hoe moet ik de nummerplaatwijziging melden van het verzekerde voertuig?

Als het verzekerde voertuig van nummerplaat verandert bvb. na aanvraag van nummerplaatwijziging voor het verzekerde voertuig bij DIV of naar aanleiding van de aankoop van een nieuw voertuig waarvoor u een andere nummerplaat aanvraagt), moet u dit zo snel mogelijk melden, via één van de volgende mogelijkheden :

- via de Klantenzone van onze website op het adres http://www.europ-assistance.be/nl/klantenzone

- via telefoon op het nummer 02/541.91.91 (van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u)

- per schrijven ter attentie van het Customer Contact Center van Europ Assistance, Triomflaan 172, 1160 Brussel

- per e-mail naar admin@europ-assistance.be

De wijziging zal van kracht zijn vanaf 0 uur, op de dag die volgt op de dag van ontvangst van uw kennisgeving aan onze diensten.

Hoe vraag ik een technische tussenkomst (pechverhelping) aan ?

Indien u autopech hebt op de openbare weg : breng eerst uzelf in veiligheid

 • Zet de knipperlichten aan en probeer uw voertuig tot stilstand te brengen op een plek waar u het doorgaand verkeer zo weinig mogelijk hindert en waar u en uw passagiers zo veilig mogelijk het voertuig kunnen verlaten;
 • Trek een fluohesje aan vóór het verlaten van het voertuig en breng de passagiers zo snel mogelijk in veiligheid (indien op een snelweg: achter de vangrails). Laat hen ook een fluohesje aantrekken;
 • Plaats een gevarendriehoek om uw voertuig zichtbaar te maken voor het opkomend verkeer.

  Praatpalen staan gewoonlijk om de 2 km op de auto(snel)wegen. Ze brengen u rechtstreeks in verbinding met een hulpcentrale. In sommige landen zal onmiddellijk een wegenwachter naar u toegestuurd worden die als enige de interventies mag doen op de autosnelweg waar u zich bevindt. Hij zal u afslepen naar de volgende afrit, vanwaar u uw bijstandscentrale kunt bellen. In noodgeval kunt u de hulpdiensten of de politie bereiken via het Europees noodnummer 112, geldig in alle landen van ode Europese Unie. 

  Neem contact op met Europ Assistance 

  - Als u de mobiele app van Europ Assistance hebt gedownload, zal u onmiddellijk gelokaliseerd worden. U moet dan enkel nog aangeven wat het technisch probleem is en u zal live elke stap van uw aanvraag en de komst van de pechverhelper kunnen volgen. 
  - Als u de mobiele app van Europ Assistance niet hebt gedownload: lokaliseer u zo precies mogelijk (gemeente, nummer of naam van de weg, kilometerpaal, rijrichting, adres, straatnummer, ...) en neem contact op met Europ Assistance of vraag aan de hulpdiensten om Europ Assistance te verwittigen. 
 • Geef ons de volgende gegevens door: uw naam, contractnummer, een zo nauwkeurig mogelijke plaatsaanwijzing waar u zich bevindt en - indien mogelijk - uw GSM-nummer.
  Let wel: ga na of uw wagen gedekt is in uw bijstandscontract overeenkomstig de onderschreven bijstandsformule.

  Als uw wagen geïmmobiliseerd is in het land van uw woonplaats, zullen wij indien nodig en overeenkomstig de contractuele voorwaarden uw voertuig slepen naar de garage van uw keuze. Indien u in het buitenland bent, sturen wij u indien nodig door naar een lokale garage of concessiehouder.
 • Indien uw wagen moet gerepatrieerd worden, zullen wij overeenkomstig de contractuele voorwaarden en op basis van het rapport van de lokale garagehouder de wagen naar de garage van uw keuze repatriëren.
 • Geef uw sleutels aan de garagehouder en laat uw boorddocumenten in de wagen. Laat nooit waardevolle voorwerpen in uw wagen achter (camera, pc, juwelen, geld, ...). 

  Hoe krijgt u uw eventuele pechverhelpingskosten terugbetaald?

Stuur ons het origineel van uw facturen door bij uw terugkeer. Het saldo zal u worden terugbetaald in overeenstemming met de maximale bedragen voorzien in uw contract.

Vergelijking

Ik reis niet meer naar het buitenland maar gebruik mijn auto om korte verplaatsingen af te leggen. Welke Drive-formule moet ik kiezen?

De formule Drive Belgium is het meest aangepast indien u enkel uw verplaatsingen in België wilt dekken, vanaf uw woonplaats en zonder vervangwagen.

De formule Drive Belgium Plus laat u bovendien toe te beschikken over een vervangwagen in België (maximum 5 dagen) indien het verzekerde voertuig er geïmmobiliseerd is.

Indien u echter nog regelmatig korte trips maakt met de wagen naar een buurland (bvb. naar de tulpenvelden van Keukenhof, de kerstmarkt van Keulen, de braderij van Rijsel, de wijnoogst van de Elzas of de markten van de Provence, ?) en u geen medische bijstand of reisbijstand wenst te genieten, is het product Drive Across het meest aangewezen.

Wat is het verschil tussen het product Drive en de Jaarformule/Jaarformule Plus?

Het product Drive komt tussen voor uw voertuig in geval van zijn immobilisatie in België of in het buitenland, en dit overeenkomstig de onderschreven formule.

De Jaarformulevan Europ Assistance met dekking van het voertuig voorziet eveneens de bijstand aan personen in geval van ziekte, ongeval of overlijden (repatriëring, bezoek aan de gehospitaliseerde persoon, opsturen van brillen of geneesmiddelen, ?) en de reisbijstand (vervroegde terugkeer, bijstand in geval van verlies of diefstal van de reisdocumenten, ter beschikkingstelling van geld in het buitenland, ?).

Het Jaarcontract Plusvoorziet daarenboven een vervangwagen in België gedurende de duur van immobilisatie van uw voertuig (max. 5 dagen).

Dagelijks leven

De bijstandsgarantie

Ik ben eigenaar van meerdere appartementen en wil alle appartementen verzekeren die mij toebehoren. Moet ik hiervoor per appartement een apart House Assist-contract onderschrijven?

De prestaties van House Assist worden gewaarborgd voor de woning en haar bewoners waarvan het adres vermeld is in de bijzondere voorwaarden van het contract. Indien er in een appartementsgebouw meerdere appartementen zijn die als afzonderlijke domicilie worden beschouwd (en die dus een eigen adres hebben), moet per appartement afzonderlijk een House Assist-contract onderschreven worden.

Nota: er bestaan business-formules voor entiteiten die meerdere woningen beheren en tegelijk willen verzekeren (bvb syndicus). Hiervoor kan u contact opnemen met business_offers@europ-assistance.be.

Ik ben huurder in een appartementsgebouw met meerdere woningen. Komt House Assist ook tussen voor problemen in de gemeenschappelijke delen van het gebouw?

Voor de kosten aan de gemeenschappelijke delen van gebouwen die bestaan uit meerdere woningen komen wij niet tussen, behalve voor de prestaties die betrekking hebben tot de bijstand aan de bewoners. Bij problemen m.b.t. de gemeenschappelijke delen van het gebouw, kan u best contact opnemen met de syndicus.

Kan men onmiddellijk na onderschrijving een beroep doen op de dienstverlening van House Assist of bestaat er een wachttijd?

Vanaf de dag volgend op de betaling van de premie geldt een wachttijd van 15 kalenderdagen, behalve voor de prestatie die we voorzien bij opsluiting van een persoon in uw woning of de onmogelijkheid om uw huis te betreden wegens verlies of diefstal van uw sleutels. In dit geval gaat de prestatie onmiddellijk van kracht vanaf de dag volgend op uw betaling.

Komt House Assist tussen voor defecten te wijten aan verouderde of versleten installaties?

Kosten ten gevolge van een gebruikelijke slijtage of veroudering zijn uitgesloten. Voor de bepaling van de levensduur hanteren we volgende normen: verwarmingsketel: 15 jaar, elektrische uitrusting: 35 jaar, loodgieterswerk: 40 jaar.

Loop ik echt het risico om ooit één van de door House Assist gedekte gebeurtenissen tegen te komen?

Uit de cijfers van de door ons ontvangen oproepen,stellen we vast dat de meeste aanvragen betrekking hebben tot defecte verwarmingsinstallaties en lekken in waterleidingen (meer dan 20% van de geopende dossiers), gevolgd door de prestaties geleverd i.v.m. klusjesdiensten, elektrische pannes, verstopte leidingen, problemen rond defecte deuren en vensters, opsluitingen of schade na stormweer.

Hoewel het winterseizoen de meest gevoelige periode is voor uw woning, komen bij House Assist elke maand tientallen aanvragen binnen voor allerhande problemen: het duidelijkste bewijs dat elk huis of appartement (en hun bewoners) wel eens het risico loopt om met één van die problemen te kampen te krijgen.

Tot welk bedrag komt House Assist tussen bij dringende problemen aan de woning?

In geval van de in het contract voorziene dringende hulp aan de woning, komt Europ Assistance tussen tot een bedrag van 400 eur per schadegeval, met inbegrip van de verplaatsingskosten en het uurloon van de hersteller en de kosten voor de onderdelen tot 50€.

Voor welk type problemen kan ik een beroep doen op House Assist en hoe word ik geholpen?

(Onderstaande opsomming geeft een overzicht van de gevallen waarvoor u een beroep kan doen op House Assist. Voor de volledige beschrijving van de tussenkomsten verwijzen wij u door naar onze Algemene Voorwaarden).

1) House Assist komt tussen bij problemen in en rond uw woning:

- Een lek na de watermeter
> Wij stabiliseren de lek in leidingen en koppelingen.


- Eenstoornisin uwelektrische installatiena de meter
> Wij herstellen de stroomtoevoer en zoeken de oorzaak van het probleem op.


- Eendefecte centrale verwarming
> Wij stellen uw verwarmingsinstallatie weer in werking en stabiliseren eventuele lekken in de leidingen.

- Eendefecte boiler
>Wij stellen de warmwatervoorziening zo snel mogelijk weer in werking en stabiliseren eventuele lekken in de leidingen.

 - Verstopte of lekkende buizen, leidingen of gotennaar ondergrondse tanks (regenput, mazouttanks, afvalwater)
> Wij stabiliseren of ontstoppen de lekken in het privégedeelte. Indien nodig pompen wij de mazouttank leeg waarin regenwater is terechtgekomen.

 - Buitendeuren of buitenramen zijn beschadigd (oa wegens inbraak, ongeval, storm, ?) waardoor u niet meer veilig bent
> Wij verstevigen de beschadigde deur of raam, dichten openingen die te wijten zijn aan glasbreuk, beveiligen de sloten.

 - Een lek in uw dak 
> Wij voeren de nodige noodherstellingen uit of zorgen voor de nodige (nood)oplossingen zodat uw huis droog blijft.

- Waterschade na de interventie van hulpdienstenzoals brandweer of civiele bescherming
>  Wij pompen het overtollige water weg, drogen de ruimte en nemen eventuele geurhinder weg.

- Een wespennest heeft zich gevestigd in uw huis of tuin, of u wordt geteisterd door een nest processierupsen
Wij sturen een gespecialiseerd bedrijf

- Een tak, boom, antennedreigt op uw woning te vallen
> Wij komen tussen om de oorzaak van het probleem weg te nemen zodat uw woning geen schade ondervindt.

2) House Assist komt tussen om de bewoners te helpen

- vervroegde terugkeer (uit het buitenland) bij ernstige schade aan de woning;

- hulp aan uw gezelschapsdier (hond of kat) indien het zich in een gevaarlijke situatie bevindt;

- kinderopvang en opvang van zieken na een schadegeval met tussenkomst in de kosten;

- bewaking van uw woning na een schadegeval of tijdens de begrafenis van één van de bewoners, met inbegrip van tussenkomst in de kosten;

- bereikbaarheid, hulp naar aanleiding van de opsluiting van een persoon in de woning of van uw voertuig in uw garage;

- noodoplossing en/of voorlopig onderkomen na een schadegeval, defecte elektrische installatie of defecte centrale verwarming.

3) House Assist helpt bij klusjes en diensten

4) House Assist geeft informatie en advies

Voor welk type “klusjes” mag ik een beroep doen op House Assist?

Voor een particulier is het doorgaans bijzonder moeilijk om een vakman te vinden die snel beschikbaar is om kleine werken of diensten uit te voeren.

Meestal hebben de professionele aanbieders het heel druk of verplaatsen ze zich niet voor kleine werken of herstellingen en bent u op uzelf of op de goede wil van uw familie, vrienden of kennissen aangewezen.

Met House Assist is dit anders: op uw aanvraag kan House Assist u in contact brengen met een gekwalificeerde vakmanen - indien nodig- voor u een afspraak regelen. Nadien informeert House Assist zich over het goede resultaat van de geleverde werken. De kosten van tussenkomst blijven hier wel te uwen laste. Best is dus steeds vooraf een bestek aan te vragen.

U kunt bij House Assist terecht voor tal van kleine karweien of kleine dagelijkse werkzaamheden waarvoor u een vakman zoekt. Enkele voorbeelden:

- de vervanging van een moeilijk te bereiken lamp

- vervanging van een lekkende dichting van een kraan

- verzagen van een omgevallen boom in uw tuin

- plaatsen van gordijnen

- behangpapier verwijderen

- meubelen verplaatsen of monteren ?


Maar ook:

- bewaking of uitlaatdienst van uw huisdier (hond of kat)

- bewaking van uw woning

Voor wie is het Comfortlife-contract bestemd?

Het Comfortlife-contract richt zich uiteraard tot elk individu (in geval van ziekte, ongeval, hospitalisatie), maar sommige profielen kunnen zich meer aangesproken voelen:

- Alleenstaanden

- De persoon die instaat voor de praktische organisatie van haar/zijn huisgezin hoofdzakelijk.

Niemand kan die persoon thuis vervangen in de organisatie of de uitvoering van essentiële huishoudelijke taken.

Zij/hij u of wil geen beroep doen op familieleden of naasten in geval van een zieket of een ongeval.

- Een koppel dat wegens de ouderdom geen huishoudelijke taken meer kan vervullen indien één van de

twee partners het slachtoffer zou worden van een ongeval of van een tijdelijk gezondheidsprobleem.

-Uw ouders in bovenstaande situatie, zodat u niet het risico wil lopen hen alleen in België achter te laten tijdens uw verblijf in het buitenland.

Waarom zou ik een Comfortlife-contract onderschrijven?

Een ongeval, een plotse ziekte of een operatie kan van u heel snel een hulpbehoevende persoon maken om dagdagelijkse huishoudelijke taken te vervullen of om in de noden van het dagelijkse leven te voorzien.

Wegens omstandigheden bent u dan misschien verplicht om tijdelijk het bed te houden, u in een roelstoel te verplaatsen, een gips aan uw voet of aan uw been te dragen, fysieke inspanningen te vermijden, ?

Op dat ogenblik is het :

 -  niet meer mogelijk om te kuisen, de was of de strijk te doen, in de tuin te werken, ?

 -  niet meer mogelijk om boodschappen te doen

 -  niet meer mogelijk om te koken

 -  niet meer mogelijk om de kinderen naar de school te brengen

 -  niet meer mogelijk om de hond uit te laten

 -  niet meer mogelijk om met de wagen naar een gezondheidscentrum of een revalidatiecentrum te rijden

 -  niet meer mogelijk om geneesmiddelen af te halen in de apotheek

Ook al zijn bovenstaande problemen slechts van tijdelijke duur, de eerste vraag die u zich zal stellen, is:

Wat moet ik nu doen? Met welke hulp kan ik deze moeilijke periode overbruggen?

De hulp aan personen

Om een oplossing te bieden aan dergelijke problemen, heeft Europ Assistance het concept van thuishulp uitgewerkt dat Comfortlife heet.

Een professionele en ervaren hulp zal de dienstverleningen organiseren die aan uw noden beantwoorden. Een expert (die wij Care Manager noemen), zal zich over uw problemen ontfermen en uw dossier opvolgen.

Dit zal u niet alleen toelaten om de stress te vermijden die te wijten is aan uw problematiek, maar het zal u vooral in staat stellen om u te focussen op wat ? terecht ? uw grootste prioriteit is: uw revalidatie of uw herstel.

Waarom zou men een House Assist-contract onderschrijven om vakmensen te vinden, terwijl ze op het internet, telefoongidsen, via eigen contacten, enz… te vinden zijn?

Problemen thuis inzake verwarming, loodgieterij, dak, elektriciteit, ... komen gewoonlijk voor op ?het slechtste moment?, want:


- ze treden plots en onverwachts op,

- u kent niemand die usnel kan helpen

- de installateur of depannagedienst die u wel kent, isniet meteen beschikbaar

- de schade is groter dan voorzien waardoor u vóór een definitieve herstelling eennoodoplossingmoet zoeken voor uzelf en uw gezin,

- u hebt echtniet de tijdom u bezig te houden met het zoeken naar oplossingen of betrouwbare vakmensen die snel bij u thuis kunnen tussenkomen,


Databanken zoals de telefoongids of zoekmachines op het internet zullen u wel adresgegevens verschaffen, maar of de hiermee (lukraak) gevonden vakmensen ook inderdaad allemaal snel kunnen tussenkomen (de gemiddelde wachttijd is 5 dagen !) en hoogstaand kwalitatief werk kunnen verrichten, blijft onzeker. Anderzijds kunnen eigen contacten of eigen netwerken ook niet altijd spoedig tussenkomen, of betreft het personen die niet over voldoende ervaring beschikken en niet erkend zijn in het betrokken vakgebied.

De ideale oplossing is dus House Assist die u toegang geeft tot een professioneel netwerk van gekwalificeerde hulpverleners.

Welke bijstand biedt het contract Comfortlife?

Bij een ziekte, ongeval of hospitalisatie zorgt een thuisbijstand voor u en/of uw naasten. Zo kunnen ze rustig hun leven leiden op een autonome manier in hun gebruikelijke omgeving.

In geval van ongeval of ziekte van uzelf of één van uw naasten waardoor ze in een veronderstelde situatie van afhankelijkheid gebracht worden, kunt u op Europ Assistance rekenen voor de volgende diensten:

 •  - We organiseren en nemen huishoudelijke en administratieve taken ten laste (huishouden, strijken, levering van warme maaltijden en boodschappen, ?).
 •  -  We wijzen een professionele en ervaren contactpersoon aan, de Care Manager, die persoonlijk voor u of uw naaste zal zorgen. Ook zal hij zich indien nodig thuis begeven. De Care Manager is elke werkdag beschikbaar van 9u00 tot 17u00. Buiten deze uren neemt onze dienst Gezondheidsbijstand het dossier over. Deze dienst is 24u/24u bereikbaar.
 •  -  Op advies van uw dokter organiseren we en komen we tussen in de transportkosten heen en terug naar het ziekenhuis, het medisch centrum of een gespecialiseerde dokter.
 •  -  Is uw ouder gehospitaliseerd en alleen? We kunnen het transport van één persoon organiseren om hem te bezoeken.
 •  -  Is het huisdier zonder bewaking tijdens de hospitalisatie van uw ouder (langer dan 2 dagen)? We organiseren en nemen het toezicht van het dier ten laste in een kennel of door een persoon die u gekozen heeft.
 •  -  We bieden ook een reeks gepersonaliseerde diensten (medicatie, kapper, kinesitherapeut, medische apparatuur, enz.)

Onze deelname in de kosten van bepaalde prestaties is beperkt tot één dossier per verzekerde periode, maar we kunnen ze nog altijd organiseren op aanvraag.

Welke juridische informatie mag ik aan de experten van House Assist vragen?

Hebt u te kampen met een zwaar incident of schadegeval in uw woning of met de verhuizing of het betrekken van een nieuwe woning?
In dit geval kunnen wij u juridische basisinformatie verschaffen of raad geven aangaande de te volgen administratieve procedures.

Wie zijn de dienstverleners (vakmensen) die voor House Assist tussenkomen? Zijn ze betrouwbaar?

De dienstverleners van Europ Assistance worden geselecteerd op basis van hun professionalisme, hun betrouwbaarheid en de kwaliteit van hun dienstverlening. Ze zijn erkend in hun vakgebied en moeten bij Europ Assistance een kwaliteitscharter ondertekenen vooraleer ze voor onze klanten aan de slag kunnen. De kwaliteit van hun tussenkomsten wordt door Europ Assistance systematisch geëvalueerd.

Het zijn dus geen dienstverleners die zomaar ?lukraak? uit publieke adressenbestanden worden geplukt.

Wie zijn de dienstverleners van Europ Assistance?

Wanneer u een beroep doet op Europ Assistance, zal u eerst in contact komen met de bijstandsverleners en de experten die op de bijstandsdienst in Brussel werken, maar nadien wordt u ook verder geholpen door één of meerdere dienstverleners die deel uitmaken van ons nationaal of internationaal netwerk.

Zowel in België als in het buitenland beschikt Europ Assistance over een zeer uitgebreid professioneel netwerk dat zich uitstrekt over zijn 4 grote bijstandsactiviteiten. In 2014 telde dit netwerk wereldwijd maar liefst 425.000 partnerreferenties!

Sinds de oprichting van Europ Assistance, m.a.w. sinds meer dan 50 jaar, breidt dit netwerk van dienstverleners zich voortdurend uit. De dienstverleners worden geselecteerd op basis van hun professionalisme, hun betrouwbaarheid en de kwaliteit van hun dienstverlening.

Hieronder geven wij u een overzicht van ons netwerk:

Voor de Reisbijstand (Travel)

 -  Ambulanciers

 -  Gezondheidsprofessionals: huisartsen, specialisten, verplegers, kinesitherapeuten, ...

 -  Private luchtvaartmaatschappijen

 -  Opticiens

 -  Tandartsen

 -  Ziekenhuizen en klinieken

 -  Hotels

Voor de Bijstand aan het voertuig (Automotive)

 -  Depannagediensten

 -  Sleepdiensten

 -  Garages

 -  Autoverhuurdiensten

 -  Chauffeurs

 -  Taxi's

 -  Hotels

Voor de Gezondheidszorg thuis (Health)

 -  Ambulanciers

 -  Hospitalen en klinieken

 -  Gezondheidsprofessionals: huisartsen, specialisten, verplegers,  kinesitherapeuten, psychologen

 -  Professionele dienstverleners voor hulpbehoevende ouderen

 -  Professionele medische bijstandsverleners

 -  Care Managers


Voor de Bijstand thuis en aan de woning (Home & Family)

 -  Electriciens, loodgieters, raamherstellers, dakwerkers, ?

 -  Professionals uit de bouwsector, verwarmingsspecialisten, ?

 -  Professionele gezinsbijstandsverleners (sociale hulp, psychologen, familiehulp, ...)

 -  Organisaties voor werkzoekenden

 -  Organisaties voor kinderopvang

Vergelijking

Wat is het verschil tussen House Assist en de prestaties van een klassieke woningverzekering?

De meeste basisverzekeringen m.b.t. de woning (zoals de brandpolissen) zullen enkel tussenkomen in de terugbetaling van de geleden schade en in het kader van het gedekte risico. Ze komen niet allemaal tussen op het moment zelf dat u een schadegeval hebt en u dringend een vakman of gespecialiseerd bedrijf zoekt, of een noodoplossing moet vinden voor u en de andere bewoners. De prestaties van House Assist zijn dus veel uitgebreider dan hetgeen voorzien wordt in klassieke woningverzekeringen.

Met House Assist bent u zeker dat u snel wordt verder geholpen door een dienstverlener van het netwerk van Europ Assistance.