Europ Assistance

FAQ

Ik zoek een antwoord over...

Reizen
 

Reizen

Reizen
 

Mobiliteit

Reizen
 

Dagelijks leven

 

Administratief

 

Vergelijking

 

Bijstandsgaranties

Reizen

Vergelijking

Ik heb reeds een hospitalisatieverzekering. Waarom zou ik dan nog een reisbijstand onderschrijven?

Een hospitalisatieverzekering komt enkel tussen in de terugbetaling van de medische kosten in het buitenland als u gehospitaliseerd bent (geen ambulante zorgen of dagverblijven). Meestal zal ze ook de organisatie van de hulpverlening niet vergoeden, noch de repatriëring van de verzekerde en zijn medereizigers terugbetalen.

Wat doet Europ Assistance?

Europ Assistance regelt alles: de hulpverlening, de eventuele repatriëring en de terugbetaling van uw medische kosten.

De bijstandsgarantie

Worden terroristische acties gedekt door mijn reisverzekering ?


Reizigers die het slachtoffer zouden zijn van een terroristische daad in het buitenland en die dringende medische hulp nodig hebben, zullen uiteraard altijd worden bijgestaan in het kader van hun reisverzekeringscontract.

Wij zullen in dat geval de evenementen ook op de voet blijven volgen en zullen onze klanten (en hun naasten) kunnen informeren aangaande de opvolging van hun dossier en de middelen die ter plaatse worden aangewend om hun repatriëring zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Waarom worden terroristische acties dan uitgesloten uit het reisverzekeringscontract?
In sommige omstandigheden laten de gevolgen van een terroristische daad of van terrorisme ons niet toe om rechtstreeks op het terrein tussen te komen (zone afgesloten na de aanslag, hulpdiensten reeds ter plaatse via noodplan van de overheid, beslissingen van de overheid, lockdown, …). Deze zeer specifieke omstandigheden dwingen Europ Assistance om dergelijk risico’s contractueel uit te sluiten, ook al zullen wij alles in het werk stellen om u bij te staan.
Hetzelfde geldt voor oproer, revoluties of oorlogssituaties.

Voertuigen die geïmmobiliseerd zijn ten gevolge van een terroristische daad zijn niet gedekt.

Administratieve vragen

Wat moet men doen om een medische bijstand aan te vragen?

Met wie neemt u eerst contact op?

- In geval van nood (dringende medische hulp nodig): raadpleeg altijd eerst de plaatselijke hulp- of nooddiensten. (Binnen de Europese Unie is het internationaal noodnummer 112.)

- Bij medische problemen:raadpleeg altijd eerst een geneesheer ter plaatse of, indien dit niet mogelijk is, ga naar een ziekenhuis.

De te volgen stappen

 1. Overhandig uw Europese Ziekteverzekeringskaart aan de plaatselijke dokter of aan het ziekenhuis.
 2. Verwittig Europ Assistance zo snel mogelijk, en liefst binnen de 48u, en vermeld ons:
  - uw naam, contractnummer, geboortedatum, adres in België;
  - de exacte plaats en telefoonnummer (gsm) waar u zich bevindt;
  - eventueel de gegevens van uw huisarts en van de personen die verwittigd moeten worden;
  - bij ziekenhuisopname: de exacte gegevens van het ziekenhuis en van de arts die verantwoordelijk is voor uw dossier.

Indien ambulante zorgen nodig zijn, vraag altijd om een medisch rapport ter attentie van onze artsen.

In geval van dringende medische hulp zal onze arts contact opnemen met de behandelende geneesheer ter plaatse om te beslissen of een repatriëring of een overplaatsing naar een ander medisch centrum aangewezen is.

Aanvraag tot terugbetaling van medische kosten

 1. Leg eerst uw documenten voor aan uw ziekenfonds.
 2. Stuur ons nadien de originele afrekening van het ziekenfonds door, samen met een kopie van de facturen en uw rekeningnummer.

Contactgegevens

Europ Assistance Belgium N.V.
Triomflaan 172
B - 1160 Brussel

Tel: +32 (0) 2 533 75 75
Fax: +32 (0) 2 533 77 75
E-mail: help@europ-assistance.be
Website: www.europ-assistance.be

Mobiliteit

De bijstandsgarantie

Waarom een bijstand onderschrijven voor het voertuig?

De statistieken van de tussenkomsten voor de autobijstand van Europ Assistance liegen er niet om:

 -  Gemiddeld slaat 75% van het aantal technische tussenkomsten voor het voertuig op mechanische of technische pannes (startproblemen, motorproblemen, batterij, defecte elektrische componenten, ?),

 -  12% van de tussenkomsten is te wijten aan platte banden, verkeerde brandstof of problemen ten gevolge van onachtzaamheid van de bestuurder (bvb. sleutel opgesloten in het voertuig),

 -  8% is te wijten aan ongevallen,

 - zowat 5% is het gevolg van diefstal, vandalisme of rapatriëring naar aanleiding van een schadegeval.

De "inclusies"

Geniet u reeds via een ander kanaal een pechverhelping?
Voorzichtigheid is echter geboden want niet alle leveranciers bieden dezelfde bescherming bij pechverhelping. Zo bieden de meeste automerken enkel depannagediensten aan bij mechanisch defect.
Deautoverzekering dekt dan weer enkel ongevallen (en geen mechanische pannes).
In de meeste gevallen is geen enkele medische bijstand voorzien.

Ver weg van huis

Wanneer een pech of een ongevalin het buitenland plaatsvindt, heeft dit meestal belangrijkere gevolgen dan in het thuisland:


- hoe kan u uw weg verderzetten naar uw eindbestemming ?

- hoe volgt u de herstelling op of regelt u de repatriëring van uw voertuig ?

- hoe wordt uw bagage doorgestuurd ?

- hoe worden de medepassagiers verder geholpen ?

Ook voor medische hulp

Vroeg of laat zal u de gevolgen ondervinden indien u onvolledig beschermd bent.

Daarom stelt Europ Assitance pechverhelpingsformules voor die gelinkt zijn aan een reisbijstand en die u een volledige bescherming bieden in België en in de andere landen van Europa.

Door de reisbijstand met een pechbijstand te combineren, houdt Europ Assistance rekening met uzelf als bestuurder, met uw medereizigers én met uw wagen.

Wenst u echter enkel een pechbijstand voor uw wagen, zonder reisbijstand en zonder medische bijstand?
In dit geval beantwoorden onze "Drive"-formules met mobiliteitsgarantie aan uw verwachtingen.

Vergelijking

Wat is het verschil tussen het product Drive en de Jaarformule/Jaarformule Plus?

Het product Drive komt tussen voor uw voertuig in geval van zijn immobilisatie in België of in het buitenland, en dit overeenkomstig de onderschreven formule.

De Jaarformulevan Europ Assistance met dekking van het voertuig voorziet eveneens de bijstand aan personen in geval van ziekte, ongeval of overlijden (repatriëring, bezoek aan de gehospitaliseerde persoon, opsturen van brillen of geneesmiddelen, ?) en de reisbijstand (vervroegde terugkeer, bijstand in geval van verlies of diefstal van de reisdocumenten, ter beschikkingstelling van geld in het buitenland, ?).

Het Jaarcontract Plusvoorziet daarenboven een vervangwagen in België gedurende de duur van immobilisatie van uw voertuig (max. 5 dagen).

Administratieve vragen

Hoe moet ik de nummerplaatwijziging melden van het verzekerde voertuig?

Als het verzekerde voertuig van nummerplaat verandert bvb. na aanvraag van nummerplaatwijziging voor het verzekerde voertuig bij DIV of naar aanleiding van de aankoop van een nieuw voertuig waarvoor u een andere nummerplaat aanvraagt), moet u dit zo snel mogelijk melden, via één van de volgende mogelijkheden :

- via de Klantenzone van onze website op het adres http://www.europ-assistance.be/nl/klantenzone

- via telefoon op het nummer 02/541.91.91 (van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u)

- per schrijven ter attentie van het Customer Contact Center van Europ Assistance, Triomflaan 172, 1160 Brussel

- per e-mail naar admin@europ-assistance.be

De wijziging zal van kracht zijn vanaf 0 uur, op de dag die volgt op de dag van ontvangst van uw kennisgeving aan onze diensten.

Dagelijks leven

De bijstandsgarantie

Ik ben eigenaar van meerdere appartementen en wil alle appartementen verzekeren die mij toebehoren. Moet ik hiervoor per appartement een apart House Assist-contract onderschrijven?

De prestaties van House Assist worden gewaarborgd voor de woning en haar bewoners waarvan het adres vermeld is in de bijzondere voorwaarden van het contract. Indien er in een appartementsgebouw meerdere appartementen zijn die als afzonderlijke domicilie worden beschouwd (en die dus een eigen adres hebben), moet per appartement afzonderlijk een House Assist-contract onderschreven worden.

Nota: er bestaan business-formules voor entiteiten die meerdere woningen beheren en tegelijk willen verzekeren (bvb syndicus). Hiervoor kan u contact opnemen met business_offers@europ-assistance.be.

Loop ik echt het risico om ooit één van de door House Assist gedekte gebeurtenissen tegen te komen?

Uit de cijfers van de door ons ontvangen oproepen,stellen we vast dat de meeste aanvragen betrekking hebben tot defecte verwarmingsinstallaties en lekken in waterleidingen (meer dan 20% van de geopende dossiers), gevolgd door de prestaties geleverd i.v.m. klusjesdiensten, elektrische pannes, verstopte leidingen, problemen rond defecte deuren en vensters, opsluitingen of schade na stormweer.

Hoewel het winterseizoen de meest gevoelige periode is voor uw woning, komen bij House Assist elke maand tientallen aanvragen binnen voor allerhande problemen: het duidelijkste bewijs dat elk huis of appartement (en hun bewoners) wel eens het risico loopt om met één van die problemen te kampen te krijgen.

Welke bijstand biedt het contract Comfortlife?

Bij een ziekte, ongeval of hospitalisatie zorgt een thuisbijstand voor u en/of uw naasten. Zo kunnen ze rustig hun leven leiden op een autonome manier in hun gebruikelijke omgeving.

In geval van ongeval of ziekte van uzelf of één van uw naasten waardoor ze in een veronderstelde situatie van afhankelijkheid gebracht worden, kunt u op Europ Assistance rekenen voor de volgende diensten:

 •  - We organiseren en nemen huishoudelijke en administratieve taken ten laste (huishouden, strijken, levering van warme maaltijden en boodschappen, ?).
 •  -  We wijzen een professionele en ervaren contactpersoon aan, de Care Manager, die persoonlijk voor u of uw naaste zal zorgen. Ook zal hij zich indien nodig thuis begeven. De Care Manager is elke werkdag beschikbaar van 9u00 tot 17u00. Buiten deze uren neemt onze dienst Gezondheidsbijstand het dossier over. Deze dienst is 24u/24u bereikbaar.
 •  -  Op advies van uw dokter organiseren we en komen we tussen in de transportkosten heen en terug naar het ziekenhuis, het medisch centrum of een gespecialiseerde dokter.
 •  -  Is uw ouder gehospitaliseerd en alleen? We kunnen het transport van één persoon organiseren om hem te bezoeken.
 •  -  Is het huisdier zonder bewaking tijdens de hospitalisatie van uw ouder (langer dan 2 dagen)? We organiseren en nemen het toezicht van het dier ten laste in een kennel of door een persoon die u gekozen heeft.
 •  -  We bieden ook een reeks gepersonaliseerde diensten (medicatie, kapper, kinesitherapeut, medische apparatuur, enz.)

Onze deelname in de kosten van bepaalde prestaties is beperkt tot één dossier per verzekerde periode, maar we kunnen ze nog altijd organiseren op aanvraag.